Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/250/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i 106, poz. 675) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675 i Nr 143, poz. 963) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielanie przez Burmistrza Choroszczy bonifikat w wysokości 40 % od ceny nieruchomości sprzedawanych jako lokale mieszkalne, stanowiących własność Gminy Choroszcz, jeżeli będą one sprzedawane na rzecz dotychczasowych najemców w trybie bezprzetargowym.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/148/08 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


Piotr Paweł Dojlida

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe