Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 238/XLIV/10 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 września 2010r. w sprawie odrębnych obwodów głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547, z 2004 r. Nr 25 poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1760, z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 34 poz. 242, Nr 146 poz. 1055, Nr 159 poz. 1127, Nr 218 poz. 1592, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 112 poz. 766, z 2008 r. Nr 96 poz. 607, Nr 180 poz. 1111, z 2009 r. Nr 213 poz. 1651, Nr 213 poz. 1652, z 2010 r. Nr 57 poz. 356) Rada Miejska w Ciechanowcu uchwala, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów burmistrza tworzy się następujące obwody głosowania:

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

12

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach

Dom Pomocy Społecznej Kozarze 63

13

Szpital w Ciechanowcu

Szpital w Ciechanowcu Pl. Ks. K. Kluka 4

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krystyna Olędzka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe