Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIV/425/10 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 11 października 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r Nr 17, poz. 127, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 5 ust. 1 uchwały z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r Nr 95, poz. 613),

§ 1. Określa się nastepujące stawki podatku od nieruchomości, które rocznie wynoszą:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł od jednego ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajetych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszklanych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) zajetych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajetych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budowli lub ich części:

a) 2% ich wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

b) 0,1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od urządzeń zbiorowego zaopatrzenia mieszkanców gminy w wodę oraz odprowadzenia ścieków.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLII/321/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 12 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2009 r. Nr 210, poz. 2349).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie czternastu dni od dnia opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 stycznia 2011 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe