Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIV/427/10 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 11 października 2010r.

w sprawie udzielania przedsiębiorcom regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na lata 2011-2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,; z 2004 r: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r Nr 95, poz. 613), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U z 2008 r Nr 146, poz. 927), uchwala się co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji, budynki lub ich części oraz budowle, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) beneficjencie pomocy - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno - prawną, który otrzymał pomoc publiczną.

2) nowej inwestycji - należy przez to rozumieć nową inwestycję, zgodnie z definicją określoną w § 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

3) rozpoczęciu inwestycji - należy przez to rozumieć dzień rozpoczęcia robót budowlanych lub pierwszego zobowiązania do zamówienia towrów i usług związanych z realizacją inwestycji, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności;

4) zakończeniu inwestycji - należy przez to rozumieć dzień oddania inwestycji do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);

§ 3. Uchwała nie ma zastosowania do pomocy:

1) dla przedsiębiorców, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec budżetu Gminy Sokółka;

2) dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność handlową w budynkach o powierzchni użytkowej powyżej 300 m2 oraz budowle związane z tymi budynkami;

3) dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na obrocie paliwami stałymi, płynnymi i gazem, oraz dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej;

4) dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą związaną z energetyką cieplną.

§ 4. Warunkiem udzielenia pomocy jest:

1) złożenie wniosku do Burmistrza Sokółki przed rozpoczęciem inwestycji, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do uchwały.

2) zakończenie realizacji nowej inwestycji w terminie 2 (dwóch) lat od dnia zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy przez przedsiębiorcę

§ 5. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz budowle należące do przedsiębiorców lokalizujących nową inwestycję na terenie Gminy Sokółka.

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości wynikające z niniejszej uchwały przysługuje nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia inwestycji.

3. Zwolnienie z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją przysługuje nie dłużej jednak niż przez okres:

1) 1 rok, jeżeli utworzono co najmniej 3 nowych miejsc pracy;

2) do 2 lat, jeżeli utworzono co najmniej 8 nowych miejsc pracy;

3) do 3 lat, jeżeli utworzono co najmniej 20 nowych miejsc pracy;

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje:

1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, objętych obowiązkiem podatkowym w dniu złożenia wniosku;

2) od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu złożenia wniosku.

§ 6. 1. Pomoc udzielana zgodnie z uchwałą podlega sumowaniu z:

1) każdą inną pomocą przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji lub tworzenie miejsc pracy związanych z tą samą inwestycją, w tym udzielaną ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz

2) pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r, str. 5) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w rozporządzeniu , o którym mowa w § 1 uchwały.

§ 7. Beneficjenci korzystający z pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały nie mogą jednocześnie korzystać z pomocy udzielanej w tej samej formie, w odniesieniu do tych samych kosztów, na podstawie innych uchwał uchwalonych przez Radę Miejską w Sokółce.

§ 8. 1. Po zakończeniu realizacji nowej inwestycji przedsiębiorca ubiegajacy się o pomoc na podstawie niniejszej uchwały, zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

1) pozwolenie na użytkowanie oraz tytuł prawny do nieruchomości;

2) oświadczenie o wysokości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą potwierdzone ewidencją środków trwałych oraz dokumentem OT/lub zaświadczeniem z ZUS dostarczonym w terminie 30 dni od daty utworzenia nowych miejsc pracy oraz oświadczenie o udziale własnym w nakładach związanych z nową inwestycją, wynoszącym co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

3) deklarację prowadzenia działalności w ramach nowej inwestycji oraz jej utrzymania przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji w przypadku dużych przedsiębiorstw, lub 3 lat w przypadku MŚP i/lub deklarację utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich utworzenia w przypadku dużych przedsiębiorstw, lub 3 lat w przypadku MŚP, na druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały;

4) informację o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych na daną inwestycję lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją, na druku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały;

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, będą weryfikowane przez komisję powołana zarządzeniem Burmistrza Sokółki.

3. Komisja potwierdza spełnienie przez przedsiębiorcę warunków do uzyskania pomocy publicznej na podstawie uchwały.

4. Burmistrz Sokółki wydaje decyzję o zwolnieniu od podatku od nieruchomości po otrzymaniu potwierdzenia o spełnieniu warunków do uzyskania pomocy publicznej, nie później jednak niż w terminie 60 dni od daty złożenia wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 1.

§ 9. 1. Beneficjenci pomocy w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały są zobowiązani do 15 stycznia każdego roku podatkowego przedstawiać informację o innej pomocy publicznej, oraz wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na daną inwestycję lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją, na druku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały.

2. W przypadku skorzystania w trakcie roku z pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność, beneficjent pomocy jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy publicznej, ponad dopuszczalną intensywność w terminie do 31 grudnia danego roku kalendarzowego, na zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorców poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60 ze zm.).

3. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez beneficjentów pomocy warunków udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych w uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorcę.

4. Beneficjent ma obowiązek udostępnić kontrolującym swój obiekt oraz wszelką dokumentację, których badanie wchodzi w zakres kontroli, umożliwić weryfikację składanych informacji, a także udzielić wszelkich niezbędnych wyjaśnień związanych z przedmiotem kontroli, o której mowa w ust. 3.

§ 10. 1. Beneficjent pomocy traci w całości prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, gdy nowa inwestycja nie zostanie utrzymana przez okres 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorców lub 3 lat w przypadku MŚP - od dnia zakończenia inwestycji.

2. Beneficjent traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, jeżeli nie zakończy inwestycji w terminie przewidzianym w § 4 pkt. 2 niniejszej uchwały.

3. Beneficjent pomocy jest zobowiązany powiadomić pisemnie Burmistrza Sokółki o utracie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę.

4. Z zastrzeżeniem ust. 2 w przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości, beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej pomocy poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami, zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r oku - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60 ze zm.).

§ 12. Pomoc na warunkach określonych w uchwale może być udzielana do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 13. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/427/10
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 11 października 2010 r.
Zalacznik1.odt

Wniosek o udzielenie pomocy w ramach uchwały

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/427/10
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 11 października 2010 r.
Zalacznik2.odt

Oświadczenie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/427/10
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 11 października 2010 r.
Zalacznik3.odt

Oświadczenie

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/427/10
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 11 października 2010 r.
Zalacznik4.odt

Informacja o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na daną inwestycję lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe