Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIV/429/10 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 11 października 2010r.

określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

Tekst pierwotny

Na podstawie Art. 5 ust 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; zm. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2. Konsultacjom podlega każdy projekt aktu prawa miejscowego z dziedziny dotyczącej działalności statutowej organizacji działających na terenie gminy lub zadań Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

§ 2. 1. Burmistrz Sokółki przed przedłożeniem projektu aktu prawa miejscowego Radzie Miejskiej kieruje go do konsultacji.

2. Konsultacje prowadzi się w następujących formach:

1) wysłanie pocztą elektroniczną projektu aktu prawa miejscowego organizacji, która przedłożyła Burmistrzowi statut i podała adres poczty elektronicznej przeznaczony do kontaktów z organizacją,

2) umieszczenie projektu aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sokółka,

3) wyłożenie projektu aktu prawa miejscowego w Urzędzie Miejskim w Sokółce i podanie informacji na tablicy ogłoszeń o miejscu wyłożenia i terminie zgłaszania uwag.

3. Konsultacje mogą być prowadzone w formie spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami organizacji. Spotkania zwołuje Burmistrz Sokółki.

4. Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego przedkłada się do konsultacji projekt aktu prawa miejscowego doręczając go przewodniczącemu tej rady.

5. Opinie o projekcie aktu prawa miejscowego podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach składają na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały, w terminie 10 dni od dnia umieszczenia konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sokółka.

§ 3. Burmistrz Sokółki, po rozpatrzeniu opinii uzyskanych w trakcie konsultacji i dokonaniu ewentualnych zmian w projekcie, przedkłada Radzie Miejskiej projekt aktu prawa miejscowego wraz z informacją o wynikach konsultacji.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LIII/418/10 rady Miejskiej w Sokółce z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr LIV/429/10
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 11 października 2010 r.
Zalacznik1.doc

Formularz konsultacji aktu prawa miejscowego

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe