Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/204/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 września 2010r. w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h , art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm.: 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271: Nr 214, poz. 1806, 2003r. Nr 80, poz. 717: Nr 162, poz. 1568; 2004 r. Nr 102, poz. 1055: Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172. poz. 1441; Nr 175 poz. 1457: 2006 r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz. 1337; 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.124; 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146: Nr 106 poz. 675), art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VII/39/03 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Jeleniewie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/204/10
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 10 września 2010 r.
Zalacznik1.doc

UCHWAŁA NR XXXVII 204 10

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe