Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/207/10 Rady Gminy Krasnopol z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Krasnopol na stałe obwody głosowania

Tekst pierwotny

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Krasnopol na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 31 ust.1 i 2 w związku z art. 30 ust. 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 96, poz.607, Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1952; z 2010 r. Nr 57, poz. 356), na wniosek Wójta Gminy Krasnopol uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z prowadzonym porządkowaniem nazw miejscowości i koniecznością dokonania zmian w opisie granic obwodów głosowania dokonuje się zmian w uchwale Nr XLV/224/02 Rady Gminy Krasnopol z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 31, poz. 815; zm. 2009 r. Nr 81, poz. 806) - polegających na:

1. W obwodzie głosowania nr 1, opis granic obwodu otrzymuje brzmienie:

"Czarna Buchta, Krasnopol, ul. 1 Maja, ul. 22 Lipca, ul. Lipowa, ul. Mickiewicza, ul. Polna, ul. Sienkiewicza, ul. Wojska Polskiego, Michnowce, Pawłówka, Skustele, Stabieńszczyzna, Głuszyn, Łopuchowo, Smolany Dąb, Żłobin, Murowany Most, Romanowce.".

§ 2. Podział gminy na stałe obwody głosowania, ich granice i numery otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczacy Rady Gminy


Leszek Buziuk


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/207/10
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 30 września 2010 r.

STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu

1

Czarna Buchta, Krasnopol, ul. 1 Maja, ul. 22 Lipca, ul. Lipowa, ul. Mickiewicza,
ul. Polna, ul. Sienkiewicza, ul. Wojska Polskiego, Michnowce, Pawłówka, Skustele, Stabieńszczyzna, Głuszyn, Łopuchowo, Smolany Dąb, Żłobin, Murowany Most, Romanowce".

2

Aleksandrowo, Buda Ruska, Jeziorki, Mikołajewo, Rosochaty Róg, Czerwony Krzyż, Maćkowa Ruda,

3

Gremzdel, Jegliniec, Jeglówek, Wysoka Góra, Boksze Nowe, Krucieniszki, Linówek, Orlinek, Rudawka.

4

Gremzdy Polskie, Krasne, Ryżówka, Żubrówka Nowa, Żubrówka Stara, Królówek, Piotrowa Dąbrowa, Remieńkiń, Żubronajcie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe