Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXVIII/267/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 1 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych ogółem o 23.000zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 23.000zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :

- Plan dochodów budżetowych - 18.636.928zł.

- Plan wydatków budżetowych - 18.636.928zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczaca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/267/10
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 1 października 2010 r.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych

Dz.

Roz.

§

Wyszczególnienie

Kwota

W tym

- Zadania z zakresu adm.rządowej (zlecone)

Zadania na mocy porozumień z org.adm.rządowej

Zadania na mocy umów i porozumień między jst

801

Oświata i wychowanie

23.000

-

-

-

80110

Gimnazja

23.000

-

-

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

18.000

-

-

-

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

5.000

-

-

-

Razem

23.000

-

-

-

Przewodniczaca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/267/10
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 1 października 2010 r.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych

Dz.

Roz.

§

Wyszczególnienie

Kwota

W tym

- Zadania z zakresu adm.rządowej (zlecone)

Zadania na mocy porozumień z org.adm.rządowej

Zadania na mocy umów i porozumień między jst

852

Pomoc społeczna

23.000

-

-

-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze(własne)

10.000

-

-

-

3110

Świadczenia społeczne

10.000

-

-

-

85226

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

10.000

-

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

10.000

-

-

-

85295

Pozostała działalność

3.000

-

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

-

-

-

Razem:

23.000

-

-

-

Przewodniczaca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/267/10
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 1 października 2010 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie

1. Zmniejszenie planu wydatów budżetowych w dziale "oświata i wychowanie" o 23.000zł. z wynagrodzeń i pochodnych w gimnazjum (po przeliczeniu płac);

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w dziale "pomoc społeczna" o 23.000zł., z tego: 10.000zł. na zasiłki celowe, 10.000zł. na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, 3.000zł. na dożywianie.

Przewodniczaca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe