Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/269/10 Rady Gminy Szypliszki z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku, Dz.U. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 21 651 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2 252 603 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2 274 254 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)Plan dochodów ogółem 11 853 561 zł z tego:

- dochody bieżące 10 812 400 zł

- dochody majątkowe 1 041 161 zł

2)Plan wydatków ogółem 14 653 561 zł z tego:

- na wydatki bieżące 11 348 679 zł

- - na wydatki majątkowe 3 304 882 zł

a) Żródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 2 800 000 złotych jest :

1)pożyczka w kwocie - 1 676 961 złotych

2)kredyt długoterminowy w kwocie - 1 123 039 złotych

b) Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 682 362 złote.

§ 4. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały (traci moc załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/262/10 z dnia 10 sierpnia 2010 roku ).

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały (traci moc załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/262/10 z dnia 10 sierpnia 2010 roku ).

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 482 362 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 682 362 zł ( uszczegółowienie w załączniku Nr 4 ).

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 1 000 000 złotych, finansowanie planowanego deficytu - do kwoty 2 800 000 zł,

2)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 682 362 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1)zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 uchwały

2)zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i 2,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym ( 2011 ) jest niezbędna dla zapewnienia ciagłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz

Załącznik Nr Tabela 1 do Uchwały Nr XXXIX/269/10
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 28 września 2010 r.
Zalacznik1.09

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/269/10
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 28 września 2010 r.
Zalacznik2.09

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/269/10
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 28 września 2010 r.
Zalacznik1.doc

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/269/10
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 28 września 2010 r.
Zalacznik2.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/269/10
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 28 września 2010 r.
Zalacznik3.doc

wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/269/10
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 28 września 2010 r.
Zalacznik4.doc

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2010 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/269/10
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 28 września 2010 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budzecie gminy na 2010 rok

- Na podstawie pisma Ministra Finansów ( sygnatura ST5/4822/13g/BKU/10 ) wprowadza się do budżetu kwotę 20 000 złotych pochodzącą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. W związku z pismem Prezesa Urzędu Statystycznego ( sygn. PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 wprowadza się dotację celową w wysokości 1 651 złotych na realizację zadania zleconego gminie określonego w ustawie z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku polegającego na aktualizacji wykazów gospodarstw rolnych. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych (w zakresie zadań własnych ), niezbędnych dla właściwej realizacji zadań jednostki oraz niezbędnych przeniesień między paragrafami w ramach działów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe