Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/178/10 Rady Gminy Giby z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2010 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) oraz § 7 Uchwały Nr XXXII/148/09 Rady Gminy Giby z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2010 rok, Rada Gminy Giby uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: - 83 636 zł. i zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: - 1 684 885 zł. zgodnie z tabelą w Załączniku Nr 1 
2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: - 2 827 277 zł. i zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: - 2 528 297 zł. zgodnie z tabelą w Załączniku Nr 2 
§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 9 521 109 zł., w tym bieżące - 7 892 109 zł., majątkowe - 1 629 000 zł. Plan wydatków budżetowych - 12 356 535 zł., w tym bieżące - 7 778 687 zł., majątkowe - 4 577 848 zł.
2. Deficyt budżetu w kwocie 2 671 426 zł. zostanie pokryty kredytem długoterminowym w kwocie 935 197 zł, pożyczką w kwocie 2 627 303 zł. i kredytem w kwocie 164 000 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz wolnymi środkami w kwocie 101 342 zł.
§ 3. Przyjmuje się: zadania inwestycyjne w 2010 roku stanowiące załącznik Nr 3; przychody i rozchody budżetu w 2010 roku stanowiące załącznik Nr 4; prognozę kwoty długu i spłat na lata 2010-2020 stanowiącą załącznik Nr 5.
§ 4. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:
1) Finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 450 000 zł
2) Na finansowanie planowego deficytu 935 197 zł
3) Na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 2 791 303 zł.
4) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 448 308 zł
§ 5. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4.
§ 6. Objaśnienia do niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 6.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giby.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bednarski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/178/10
Rady Gminy Giby
z dnia 29 września 2010 r.
Plan dochodów budżetowych
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/178/10
Rady Gminy Giby
z dnia 29 września 2010 r.
Plan wydatków budżetowych
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/178/10
Rady Gminy Giby
z dnia 29 września 2010 r.
Zadania inwestycyjne w 2010 roku
w zł
L.p. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki na inwestycje Źródła finansowania inwestycji
Rok budżetowy 2010 Dochody własne jst Kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Nr 102301B - Pomorze 320 608 320 608 245 608 75 000
2. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Nr 102306B - Wiłkokuk - Zelwa 1 560 846 49 255 49 255
3. 801 80195 6050 Budowa hali sportowej w Gibach 4 800 000 250 000 250 000
4. 801 80101 6060 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gibach 1 624 872 126 600 1 499 000 349 803 280 197 869 000
5. 900 90002 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach na terenie Gminy Giby 2 135 821 66 000 1 764 280 8 570 1 315 710* 200 000 240 000
6. 921 92109 6050 Remont Świetlicy Wiejskiej w Pogorzelcu wraz z utwardzonymi dojazdami i dojściami do budynku 533 348 533 348 14 171 319 177* 200 000
7. 630 63095 6050 Budowa plaży we wsi Giby 370 000 11 000 11 000
OGÓŁEM 11 345 495 192 600 4 427 491 678 407 2 390 084 1 359 000
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/178/10
Rady Gminy Giby
z dnia 29 września 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu 2010 r.
infoRgrafika
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/178/10
Rady Gminy Giby
z dnia 29 września 2010 r.
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne Gminy Giby
infoRgrafika
infoRgrafika
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/178/10
Rady Gminy Giby
z dnia 29 września 2010 r.
Objaśnienia
Do § 1 ust. 1
1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 83 636 zł
1 530 zł. - dotacja celowa na powszechny spis rolny
26 800 zł. - subwencja na remont w Szkole Podstawowej w Gibach
3 000 zł. - wpływy z opłaty eksploatacyjnej
350 zł. - dotacja celowa na zadania własne w zakresie administracji publicznej
51 956 zł. - dotacja rozwojowa na realizację programu "Lepsze jutro" dla Gimnazjum w Gibach
210 000 zł. - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gibach
2. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę: 1 684 885 zł.
2 578 zł. - rekompensata utraconych dochodów
363 300 zł. - dotacja rozwojowa na remont Świetlicy Wjeskiej w Pogorzelcu
1 315 710 zł. - dotacja rozwojowa na projekt p.n. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"
2 947 zł. - dotacja celowa na Wybory Prezydenta RP
350 zł. - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Do § 1 ust. 2
1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 2 827 277 zł
70 zł. - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy związane z Wyborami Prezydenta RP
10 000 zł. - zakup materiałów związanych z hydrofornią
13 000 zł. - zakup energii do hydrofornii
10 000 zł. - zakup materiałów związanych z remontami dróg gminnych
24 000 zł. - usługi pozostałe w administracji publicznej
22 000 zł. - zakup materiałów w administracji publicznej
5 200 zł. - tłumaczenie i pozostałe usługi związane z promocją gminy
61 545 zł. - odsetki bankowe od kredytów i pożyczek
40 000 zł. - zakup materiałów związanych z dowożeniem uczniów do szkół
1 530 zł. - dodatki spisowe i pochodne od nich (Spis rolny)
2 500 zł. - wynagrodzenie bezosobowe, zakup energii i szkolenia w Gimnazjum
69 713 zł. - wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej w Pomorzu
7 500 zł. - usługi remontowe związane z OSP
800 zł. - szkolenia w OSP
10 000 zł. - zakup materiałów w gospodarce komunalnej
533 348 zł. - wydatki inwestycyjne na remont Świetlicy Wiejskiej w Pogorzelcu
1 764 280 zł. - wydatki inwestycyjne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
188 600 zł. - wydatki związane z promocją gminy w ramach współpracy Polska-Litwa
8 000 zł. - zasiłki celowe przyznawane przez Wójta
3 000 zł. - zakup drzwi i ich przekazanie dla Komendy Powiatowej Policji w Sejnach
235 zł. - zakup materiałów związanych z podatkami i opłatami lokalnymi
51 956 zł. - wydatki związane z realizacją programu "Lepsze jutro" w Gimnazjum w Gibach
2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 2 528 297 zł
145 200 zł. - usługi remontowe w szkołach podstawowych
2 500 zł. - usługi remontowe, zakup akcesoriów komputerowych, opłata za internet w Gimnazjum
3 017 zł. - wydatki związane z Wyborami Prezydenta RP
1 764 280 zł. - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
610 065 zł. - remont Świetlicy Wiejskiej w Pogorzelcu
235 zł. - prowizja sołtysom za pobór podatków i opłat lokalnych
3 000 zł. - wpłaty na fundusz celowy Policji
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe