Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/367/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 11 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie 2010 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 z 2008r Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675 oraz art.211, art.212, art.217, art.235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 78, poz.146 ) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2010 rok jest następujący:

1) plan dochodów budżetu ogółem: 40.453.138 zł w tym: bieżące 33.784.013 zł, majątkowe 6.669.125 zł,

2) plan wydatków budżetu ogółem: 50.767.234 zł w tym: bieżące 29.930.080 zł, majątkowe 20.837.154 zł,

3) planowany deficyt budżetu:10.314.096 zł.

4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:

- pożyczka 3.516.532 zł

- kredyt 2.753.227 zł

- nadwyżka z lat ubiegłych 3.276.229 zł

- wolne środki 768.108 zł

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/276/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2009 roku "Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010" przyjmuje treść jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/367/10
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 11 października 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/367/10
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 11 października 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/367/10
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 11 października 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe