Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 316/10 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 19 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Juchnowiec Kościelny za 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337), w związku z art. 121 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249, poz. Nr 1832, z 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 Nr180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 216, poz. 1370, z 2009 Nr 19 poz. 100, Nr 227, poz. 1505), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009 według którego:

a) plan dochodów po zmianach wynosi 38.094.885,00 zł. - wykonanie dochodów 35.021.432,03 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1,

b) plan wydatków po zmianach 41.595.966,00 zł. - wykonanie wydatków 34.376.894,25 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie według którego:

a) plan dotacji po dokonanych zmianach wynosi 3.391.478,00zł. - wykonanie 3.381.296,27 zł,

b) plan wydatków po dokonanych zmianach 3.391.478,00zł. - wykonanie 3.381.296,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego według którego:

- przychody zakładów budżetowych 886.820,36 zł

- koszty zakładów budżetowych 886.820,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej według którego:

- przychody wynoszą: 276.567,48 zł,

- wydatki wynoszą: 640.856,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5) sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6) sprawozdanie roczne z realizacji planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. Sprawozdania o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

1) Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


inż. Czesław Jakubowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 316/10
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 19 marca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 316/10
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 19 marca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 316/10
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 19 marca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 316/10
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 19 marca 2010 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 316/10
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 19 marca 2010 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 316/10
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 19 marca 2010 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 316/10
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 19 marca 2010 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 316/10
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 19 marca 2010 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik Nr 8

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe