Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/221/10 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 24 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienić plan wydatków budżetowych:
1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 34.640 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 34.640 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 1.
§ 2. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem - 18.640.824 zł
2. Wydatki ogółem - 20.274.789 zł
3. Deficyt w kwocie 1.633.965 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Załącznik do Uchwały Nr XLVII/221/10
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 24 października 2010 r.
Zalacznik1.PDF

Załącznik 1-4
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe