Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/136/10 Rady Gminy Klukowo

z dnia 22 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337 zm. 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, zm. 2010r. Dz. U. Nr 28 poz. 142 i 146 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 , poz. 1240, zm. 2010r. Dz.U.Nr 28 poz. 146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 49.630 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 49.630 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budzetowe ogółem: 11.590.655 zł w tym:

a) Dochody majątkowe 1.327.990 zł

b) Dochody bieżące 10.262.665 zł

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.540.883 zł

- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 180.540 zł

2) Wydatki budzetowe ogółem: 14.429.474 zł w tym:

a) Wydatki majątkowe 3.679.775 zł

b) Wydatki bieżące 10.749.699 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.540.883zł

- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 180.540 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 101.749 zł

§ 5. Załącznik Nr 1 ( Limity wydatków inwestycyjnych na 2010 - 2012) do uchwały budżetowej Nr XXVIII/124/10 Rady Gminy Klukowo z dnia 15 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.838.819 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.838.819 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Tomasz Kotomski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/136/10
Rady Gminy Klukowo
z dnia 22 października 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie

Zmniejszenie

Uwagi

801

80195

2030

330

Zadania własne

852

85212

2010

60.000

Zadania zlecone

852

85214

2030

-

7.200

Zadania własne

852

85216

2030

-

3.500

Zadania własne

RAZEM

60.330

10.700

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Tomasz Kotomski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/136/10
Rady Gminy Klukowo
z dnia 22 października 2010 r.

ZMINY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie

Zmniejszenie

Uwagi

801

80195

3030

330

-

zadania własne

852

85212

3110

60.000

-

zadania zlecone

852

85214

3110

-

7.200

zadania własne

852

85216

3110

-

3.500

Zadania własne

60.330

10.700

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Tomasz Kotomski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/136/10
Rady Gminy Klukowo
z dnia 22 października 2010 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK

Proponuję dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2010 rok

1) Zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych:

a) Zwiększono kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

b) Zwiększono kwotę 330 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

c) Zmniejszono dotację w kwocie 10.700 zł na wypłatę zasiłków okresowych i stałych ponieważ nie będzie wykorzystana w roku bieżącym.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Tomasz Kotomski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/136/10
Rady Gminy Klukowo
z dnia 22 października 2010 r.

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012

L.p.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania inwestycyjnego

Okres realizacji zadania inwestycyjnego (w latach)

Łączne koszty finansowe

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

2011 r.

2012 r.

Środki własne

Kredyt

Środki do pozyskania (dotacje)

Środki własne

Kredyt

Środki do pozyskania (dotacje)

1

2

3

4

5

6

10

11

12

13

14

15

16

1

754

75412

Poprawa systemu bezpieczeństwa Doliny Nurca

2011

750 000,00

112 500,00

-

637 500,00

Urząd Gminy Klukowo

2

600

60016

Przebudowa drogi gminnej nr 108063B Ciechanowiec - Żebry Wielkie - Kuczyn

2011

1 950 000,00

975 000,00

-

975 000,00

-

-

-

Urząd Gminy Klukowo

3

600

60016

Przebudowa drogi gminnej nr 108068B Wyszonki Kościelne - Wyszonki-Nagórki

2011

800 000,00

400 000,00

-

400 000,00

-

-

-

Urząd Gminy Klukowo

4

600

60016

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108069B (przez wieś Gródek)

2011

500 000,00

250 000,00

-

250 000,00

-

-

-

Urząd Gminy Klukowo

4

600

60016

Przebudowa drogi gminnej nr 108089B przez wieś Usza Wielka

2011

350 000,00

175 000,00

-

175 000,00

-

-

-

Urząd Gminy Klukowo

5

926

92695

Budowa hali sportowej przy PublicznymGimnazjum i szkole Podstawowej w Klukowie

2011-2012

6 501 424,56

707 887,96

-

2 123 663,88

917 468,78

-

2 752 403,94

Urząd Gminy Klukowo

6

600

60016

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108086B (od granicy gminy, przez rzekę Nurzec i przez wieś Kostry-Podsędkowięta do drogi powiatowej Lubowicz Wielki - Wyszonki-Wypychy)

2012

1 800 000,00

-

-

-

900 000,00

-

900 000,00

Urząd Gminy Klukowo

7

600

60016

Przebudowa drogi gminnej nr 108073B przez wieś Trojanówek

2012

700 000,00

-

-

-

350 000,00

-

350 000,00

Urząd Gminy Klukowo

8

600

60016

Przebudowa dróg gminnych: odcinka drogi gminnej 108086B (od drogi powiatowej Klukowo - Ciechanowiec do wsi Wiktorzyn) i drogi gminnej 108090B (od drogi powiatowej Klukowo - Ciechanowiec do wsi Janki)

2012

1 000 000,00

-

-

-

500 000,00

-

500 000,00

Urząd Gminy Klukowo

Ogółem

14 351 424,56

2 620 387,96

0,00

4 561 163,88

2 667 468,78

0,00

4 502 403,94

7 181 551,84

7 169 872,72

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Tomasz Kotomski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe