Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 200/10 Wójta Gminy Sejny

z dnia 20 października 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr XXXIV/168/09 Rady Gminy Sejny z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 r. zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych

w tym:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 47 624 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 3 353 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do do niniejszego zarządzenia.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 50 977 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 9 993 708 zł., w tym:

- bieżące w kwocie 9 332 298 zł.

- majątkowe w kwocie 661 410 zł.,

2. Plan wydatków ogółem 14 162 070 zł., w tym:

- bieżące w kwocie 9 566 254 zł.

- majątkowe w kwocie 4 595 816 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2010 r. przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 200/10
Wójta Gminy Sejny
z dnia 20 października 2010 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Rodzaj:Porozumienia z AR

Razem:

18 327,00

0,00

18 327,00

Rodzaj:Własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

417 306,00

20282,00

437 588,00

85216

Zasiłki stałe

49 100,00

20282,00

69 382,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

49 100,00

20282,00

69 382,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

57 822,00

216,00

58 038,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

57 822,00

216,00

58 038,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

57 822,00

216,00

58 038,00

Razem:

8327210,00

20498,00

8347708,00

Rodzaj:Zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

18 869,00

27126,00

45 995,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00

27126,00

27 126,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

27126,00

27 126,00

Razem:

1600547,00

27126,00

1627673,00

Ogółem:

9946084,00

47624,00

9993708,00

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 200/10
Wójta Gminy Sejny
z dnia 20 października 2010 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Rodzaj: Porozumienia z AR

Razem:

18 327,00

0,00

18 327,00

Rodzaj: Porozumienia z JST

Razem:

1 000,00

0,00

1 000,00

Rodzaj: Porozumienia

Razem:

8 000,00

0,00

8 000,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

2 806 816,00

0,00

2 806 816,00

80101

Szkoły podstawowe

1 842 716,00

0,00

1 842 716,00

4270

Zakup usług remontowych

15 000,00

- 400,00

14 600,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

77 800,00

400,00

78 200,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

176 800,00

0,00

176 800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 000,00

- 500,00

5 500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

- 500,00

500,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 800,00

- 700,00

2 100,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

6 000,00

1 700,00

7 700,00

851

Ochrona zdrowia

18 500,00

0,00

18 500,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

17 300,00

0,00

17 300,00

4300

Zakup usług pozostałych

8 700,00

1 000,00

9 700,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

- 400,00

100,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 000,00

- 852,00

148,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

252,00

252,00

852

Pomoc społeczna

956 156,00

20 282,00

976 438,00

85216

Zasiłki stałe

49 100,00

20 282,00

69 382,00

3110

Świadczenia społeczne

49 100,00

20 282,00

69 382,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

71 822,00

216,00

72 038,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

71 822,00

216,00

72 038,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

4 884,00

216,00

5 100,00

Razem:

12 486 572,00

20 498,00

12 507 070,00

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Rodzaj:Zlecone

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

18 869,00

27 126,00

45 995,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

18 166,00

0,00

18 166,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

274,00

- 1,00

273,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

377,00

1,00

378,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00

27 126,00

27 126,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

16 340,00

16 340,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

417,00

417,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

68,00

68,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

4 910,00

4 910,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 500,00

1 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

1 622,00

1 622,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

200,00

200,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

0,00

1 035,00

1 035,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

0,00

1 034,00

1 034,00

Razem:

1 600 547,00

27 126,00

1 627 673,00

Ogółem:

14 114 446,00

47 624,00

14 162 070,00

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 200/10
Wójta Gminy Sejny
z dnia 20 października 2010 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 R.

1) W załączniku nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85216 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC.3011-277/2010 z dnia 15 października 2010 r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2010r. przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.BŁ.3011-209/2010 z dnia 07 października 2010 r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2010r. w celu uzupełnienia środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. - "Wyprawka szkolna"

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75109 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DSW-790-6/10 z dnia 12 października 2010 r. o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

2) W załączniku nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w § 4270 w związku z potrzebą przeniesienia środków w tym samym rozdziale na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80114 w §§ 4210, 4410 i 4440 w związku z potrzebą przeniesienia środków w tym samym rozdziale na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 w §§ 4410 i 4610 w związku z potrzebą przeniesienia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85216 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC.3011-277/2010 z dnia 15 października 2010 r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2010r. przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.BŁ.3011-209/2010 z dnia 07 października 2010 r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2010r. w celu uzupełnienia środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. - "Wyprawka szkolna".

Zmniejsza się wydatki na zadania zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 w § 4110 w związku z potrzebą przeniesienia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Zwiększa się wydatki na zadania zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75109 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DSW-790-6/10 z dnia 12 października 2010 r. o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Wójt Gminy


Jan Skindzier

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe