Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LX/794/10 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 25 października 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 102 i Nr 161, poz. 1078 ) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r.Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.316.015.124 zł, w tym dochody bieżące - 991.174.680 zł i dochody majątkowe - 324.840.444 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 848.785.651 zł,

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 467.229.473 zł.

§ 2. Ustala się:

1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.553.888.592 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) wydatki budżetu gminy w wysokości 989.363.994 zł,

b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 564.524.598 zł.

2) zadania inwestycyjne w 2010 r. oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 341.841.865 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 341.160.551 zł, rozchody w wysokości 103.287.083 zł, zgodnie z załacznikeim nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się:

1) plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: przychody - 157.805.324 zł, wydatki - 159.491.271 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

2) plan finansowy dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 15.783.811 zł, wydatki - 16.536.391 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 5. Ustala się:

1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 153.386.420 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 66.216.443 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 71.959.528 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 15.210.449 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 45.104.312 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 17.432.703 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 27.671.609 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Miasta na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/794/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 października 2010 r.
Zalacznik1.xls

Dochody budżetu miasta na 2010r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/794/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 października 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu miasta na 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/794/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 października 2010 r.
Zalacznik3.xls

Zadania inwestycyjne w 2010r. oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LX/794/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 października 2010 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LX/794/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 października 2010 r.
Zalacznik5.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LX/794/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 października 2010 r.
Zalacznik6.xls

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LX/794/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 października 2010 r.
Zalacznik7.xls

Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LX/794/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 października 2010 r.
Zalacznik8.xls

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe