Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/291/10 Rady Gminy Łomża

z dnia 25 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 i 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 160 008 zł w tym:

1)Dział 852 rozdział 85212 §2010 - 10 144 zł

/dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych/

2)Dział 852 rozdział 85295 § 2010 - 149 864 zł

/Dotacja na sfinansowanie pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź/

§ 2. Zwiększyć plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 160 008 zł w tym:

1)Dział 852 rozdział 85212 § 2010 - 10 144 zł

/objaśnienia jak wyżej/

2)Dział 852 rozdział 85295 § 3110 - 149 864 zł

/objaśnienia jak wyżej/

§ 3. Zwiększyć plan dochodów budżetowych na zadania własne o kwotę 227 372 zł w tym:

1)Dział 700 rozdział 70005 § 0770 - 120 000 zł

/za przekształcenie użytkowania gruntów oraz wpłata przez Generalną Dyrekcję Dróg za przejęte grunty/

2)Dział 756 rozdział 75618 § 0480 - 15 000 zł

/wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu/

3)Dział 852 rozdział 85216 § 2030 - 18 251 zł

/dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych/

4)Dział 854 rozdział 85415 § 2030 - 74 121 zł

/dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym/

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych na zadania własne o kwotę 227 372 zł w tym:

1)Dział 600 rozdział 60016 § 6050 - 18 163 zł

/przebudowa dróg gminnych/

2)Dział 600 rozdział 60016 § 4300 - 14 970 zł

/bieżące utrzymanie dróg gminnych/

3)Dział 700 rozdział 70005 § 4300 - 10 000 zł

/ wydatki związane z gospodarką nieruchomościami: wypisy, ogłoszenia w prasie, zakładanie ksiąg wieczystych/

4)Dział 750 rozdział 75023 § 4300 - 2 000 zł

/wydatki bieżące na utrzymanie urzędu gminy/

5)Dział 750 rozdział 75075 § 4300 - 7 000 zł

/promocja gminy/

6)Dział 756 rozdział 75647 § 4300 - 6 000 zł

/doręczanie przesyłek oraz opłata za użytkowanie programów do podatków i opłat lokalnych/

7)Dział 801 rozdział 80101 § 4260 - 32 000 zł

/zakup oleju opałowego do Sz.P./

8)Dział 801 rozdział 80110 § 4210 - 3 000 zł

/wydatki bieżące na utrzymanie Gimnazjum/

9)Dział 851 rozdział 85154 § 4170 - 15 000 zł

/prowadzenie świetlic w ramach środków z przeciwdziałania alkoholizmowi/

10)Dział 852 rozdział 85216 § 3110 - 18 251 zł

/finansowanie zasiłków stałych/

11)Dział 854 rozdział 85415 § 3240 - 92 988 zł

/dotacje na finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów/

12)Dział 926 rozdział 92695 § 6050 - 8 000 zł

/urządzanie boiska w Giełczynie/

§ 5. Dokonać zmian w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami zadania własne.

Zmniejszenia:

1)Dział 710 rozdział 71004 § 4300 - 20 000 zł

/zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego/

2)Dział 853 rozdział 85395 § 3110 - 2 034 zł

/finansowanie programu Kobieta Sukcesu/

Zwiększenia:

1)Dział 600 rozdział 60016 § 4300 - 7 000 zł

/bieżące utrzymanie dróg gminnych/

2)Dział 750 rozdział 75023 § 4210 - 7 000 zł

/wydatki bieżące na utrzymanie urzędu/

3)Dział 754 rozdział 75412 § 6060 - 6 000 zł

/zakup aparatu oddechowego dla OSP w Podgórzu i pompy pływającej dla OSP w Siemieniu/

4)Dział 852 rozdział 85219 § 4300 - 2 034

/wydatki bieżące na utrzymanie OPS/

§ 6. Załącznik Nr 2 wykaz zadań inwestycyjnych do Uchwały Nr XXXII/236/09 Rady Gminy Łomża z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem 23 107 644 zł

Wydatki ogółem 29 319 914 zł

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Robert Łada

Załącznik do Uchwały Nr XLI/291/10
Rady Gminy Łomża
z dnia 25 października 2010 r.
Zalacznik.xls

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe