Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 77/10 Wójta Gminy Radziłów

z dnia 22 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz §12 uchwały nr XLI/239/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok Wójt Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia 130.605,00 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia 165.605,00 zł

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę celową na kwotę Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia 35.000,00 zł

§ 4. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działów i rozdziałów na kwotę 29.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 5. Budżet po dokonaniu zmian wynosi: - Plan dochodów 14.984.926,00 zł z tego - bieżące 11.763.393,00 zł, - majątkowe 3.221.533,00 zł, - Plan wydatków 19.576.704,00 zł Z tego - bieżące 11.691.148,00 zł, - majątkowe 7.885.556,00 zł,

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/10
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 22 października 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1-4

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe