Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 199/10 Wójta Gminy Narewka

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr123, poz.835, Nr152, poz.1020) oraz § 12 Uchwały Nr XXIX/237/09 Rady Gminy Narewka z dnia 29.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2010, zarządzam co następuje :

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 107.864 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 107.864 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 16.241.445 zł w tym:

- dochody bieżące : 11.283.396 zł

- dochody majątkowe: 4.958.049 zł

2) wydatki ogółem : 18.508.476 zł w tym:

- bieżące : 10.403.001 zł

- majątkowe: 8.105.475 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Mikołaj Pawilcz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 199/10
Wójta Gminy Narewka
z dnia 29 października 2010 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2010r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan po zmianach

bieżące

852

Pomoc społeczna

425 900

34 570

460 470

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

118 000

11 100

129 100

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

118 000

11 100

129 100

85216

Zasiłki stałe

154 000

17 800

171 800

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

154 000

17 800

171 800

85295

Pozostała działalność

56 000

5 670

61 670

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

56 000

5 670

61 670

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

19 955

14 385

34 340

85415

Pomoc materialna dla uczniów

19 955

14 385

34 340

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

19 955

14 385

34 340

bieżące razem:

10 181 204

48 955

10 230 159

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

532 640

0

532 640

majątkowe

majątkowe razem:

4 958 049

0

4 958 049

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 654 448

0

3 654 448

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Plan po zmianach

bieżące

010

Rolnictwo i łowiectwo

38 872

39 219

78 091

01095

Pozostała działalność

38 872

39 219

78 091

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

38 872

39 219

78 091

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

12 136

19 690

31 826

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0

19 690

19 690

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

19 690

19 690

bieżące razem:

931 128

58 909

990 037

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

Ogółem:

16 133 581

107 864

16 241 445

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 187 088

0

4 187 088

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 107 864 zł w tym:

- 39 219 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.AK.3011-297/2010

z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej

-19 690 zł na postawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ.3101-2-7-46/10

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z wyborami do rad gmin oraz wójtów

-11.100 zł na postawie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.BŁ.3011-320/2010

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych

-17 800 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC.3011-277/2010

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

-5 670 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC.3011-286/2010

z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania

-13 120 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MS.3011-293/2010

z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów

-1 265 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.BŁ.3011-290/2010

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 199/10
Wójta Gminy Narewka
z dnia 29 października 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2010r.

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

63 200

0

63 200

85295

Pozostała działalność

63 200

0

63 200

4173

Wynagrodzenia bezosobowe

0

1 100

1 100

4303

Zakup usług pozostałych

63 200

-1 100

62 100

Razem:

63 200

0

63 200

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 040 057

0

1 040 057

60016

Drogi publiczne gminne

806 367

0

806 367

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 400

5 000

15 400

4270

Zakup usług remontowych

36 610

-5 000

31 610

630

Turystyka

4 455 255

0

4 455 255

63095

Pozostała działalność

4 455 255

0

4 455 255

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 700

300

4 000

4300

Zakup usług pozostałych

2 600

-300

2 300

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

234 271

0

234 271

75412

Ochotnicze straże pożarne

225 791

-121

225 670

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

37 800

-121

37 679

75495

Pozostała działalność

6 000

121

6 121

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 000

121

6 121

801

Oświata i wychowanie

3 375 610

0

3 375 610

80113

Dowożenie uczniów do szkół

396 961

0

396 961

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

158 693

-1 000

157 693

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0

1 000

1 000

80195

Pozostała działalność

380 908

0

380 908

4410

Podróże służbowe krajowe

1 500

300

1 800

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

400

-300

100

852

Pomoc społeczna

658 630

34 570

693 200

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

131 000

11 100

142 100

3110

Świadczenia społeczne

131 000

11 100

142 100

85216

Zasiłki stałe

154 000

17 800

171 800

3110

Świadczenia społeczne

154 000

17 800

171 800

85219

Ośrodki pomocy społecznej

148 400

0

148 400

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 144

613

3 757

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

946

-613

333

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

49 300

0

49 300

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

800

-438

362

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 096

438

2 534

85295

Pozostała działalność

89 300

5 670

94 970

3110

Świadczenia społeczne

62 157

-1 257

60 900

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

26 743

6 927

33 670

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

76 594

14 385

90 979

85415

Pomoc materialna dla uczniów

29 694

14 385

44 079

3240

Stypendia dla uczniów

19 388

13 120

32 508

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

10 163

1 265

11 428

926

Kultura fizyczna i sport

127 200

0

127 200

92601

Obiekty sportowe

19 700

0

19 700

4260

Zakup energii

6 000

-500

5 500

4300

Zakup usług pozostałych

500

500

1 000

92695

Pozostała działalność

37 500

0

37 500

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9 000

-3 000

6 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 900

-3 000

2 900

4300

Zakup usług pozostałych

14 605

6 000

20 605

Razem:

17 406 284

48 955

17 455 239

Rodzaj:Zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

38 872

39 219

78 091

01095

Pozostała działalność

38 872

39 219

78 091

4300

Zakup usług pozostałych

762

769

1 531

4430

Różne opłaty i składki

38 110

38 450

76 560

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

12 136

19 690

31 826

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0

19 690

19 690

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0

11 300

11 300

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

575

575

4120

Składki na Fundusz Pracy

0

94

94

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

3 803

3 803

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

1 380

1 380

4300

Zakup usług pozostałych

0

1 809

1 809

4410

Podróże służbowe krajowe

0

300

300

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

0

229

229

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

0

200

200

Razem:

931 128

58 909

990 037

Ogółem :

18 400 612

107 864

18 508 476

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 107 864 zł w związku z otrzymanymi dotacjami

oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe