Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/289/10 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 15 października 2010r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie administracyjnym miasta Augustowa oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r Nr 106, poz. 1002, z 2004r. Nr 69, poz. 625, Nr 92,poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006r. Nr 249,poz. 1830, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010r. Nr 47, poz. 278) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U z 1998r. Nr 116, poz. 753) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 4241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 , poz. 675) Rada Miejska w Augustowie, po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Augustowie oraz zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami, uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, iż wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta ma charakter okresowy.

§ 2. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie minimum dwa razy w roku.

2. Dopuszcza się możliwość doraźnego wyłapywania bezdomnych zwierząt niezależnie od terminów określonych w ust. 1.

3. W razie zaistnienia podejrzenia choroby zakaźnej, o wyłapywaniu zwierząt zostanie niezwłocznie powiadomiony Powiatowy Lekarz Weterynarii.

§ 3. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może wykonywać podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami, dysponujący odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonywania usług, zapewniający warunki określone w obowiązujących przepisach.

2. Wyłapywane zwierzęta umieszczane będą w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach.

§ 4. Zwierzęta umieszczane w schronisku będą zwracane właścicielom po wykazaniu przez nich swoich praw właścicielskich i dokonaniu zwrotu kosztów wyłapania i utrzymania zwierzęcia w schronisku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXVIII/251/01 Rady Miasta Augustów z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie administracyjnym miasta Augustów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie


Andrzej Kurczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe