Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/290/10 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 15 października 2010r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia jego numeru oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów samorządowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2b i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547; z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005r. Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 218, poz. 1592; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766; z 2008r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111; z 2009r. Nr 213, poz. 1651 i z 2010r. Nr 57, poz. 356) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów samorządowych tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 17 w Szpitalu w Augustowie z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Augustowie, ul. Szpitalna 12.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Augustowa.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie


Andrzej Kurczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe