Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIII/502/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1137; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz .U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLI/460/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Włodzimierz Marczewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/502/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik1.rtf

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/502/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik2.rtf

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/502/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik3.rtf

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/502/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik4.rtf

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe