Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/182/10 Rady Gminy Janów

z dnia 25 października 2010r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Janów:

1) od gruntów:

a) od 1m2 powierzchni związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,80 zł

b) od 1 ha powierzchni pod jeziorami,zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15 zł

c) od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,41 zł

2) od budynków lub ich części :

a) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 0,67 zł

b) od 1m2 powierzchni użytkowej związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,12 z

c) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,82 zł

d) od 1 m2 powierzchni użytkowej zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,27 zł

e) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,34 zł

3) od budowli 2% ich wartości na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady


Stanisław Bakun

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe