Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/183/10 Rady Gminy Janów

z dnia 25 października 2010r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. l ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o opłatach i podatkach lokalnych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620), Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Janów:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt l ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 637,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 986,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 068,00 zł

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i podatkach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z
zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszeń osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1130,00

1335,00

13

14

1335,00

1561,00

14

15

1561,00

1787,00

15

1787,00

2013,00

Trzy osie

12

17

1335,00

1407,00

17

19

1407,00

1458,00

19

21

1458,00

1510,00

21

23

1510,00

1623,00

23

25

1623,00

1785,00

25

1785,00

2013,00

Cztery osie i więcej

12

25

1684,00

2013,00

25

27

2013,00

2239,00

27

29

2239,00

2464,00

29

31

2464,00

2742,00

31

2464,00

2742,00

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 1 715,00 zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie miej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

4

Dwie osie

12

18

1130,00

1458,00

18

25

1458,00

1684,00

25

31

1684,00

1900,00

31

1900,00

2156,00

Trzy osie i więcej

12

40

1900,00

2115,00

40

2239,00

2793,00

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, których łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1 469,00 zł

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy( w tonach)

Minimalna stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z
zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszeń osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

565,00

678,00

18

25

627,00

729,00

25

678,00

781,00

Dwieosie

12

28

719,00

842,00

28

33

842,00

1 007,00

33

38

1 007,00

1 458,00

38

1 458,00

2 013,00

Trzy osie i więcej

12

38

924,00

1 130,00

38

1 058,00

1 561,00

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia :

a) mniej niż 30 miejsc - 1 747,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2 209,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady


Stanisław Bakun

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe