Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/158/10 Rady Gminy Czyże

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875; z 2007 r. Nr 192, poz. 1394; z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804; z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze gminy Czyże.

2. Dotacja może być udzielona każdemu, kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku, o którym mowa w ust. 1.

3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych w rozumieniu art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub innych nakładów, których celem jest ochrona i wyeksponowanie wartości zabytkowych obiektu.

§ 2. 1. Dotacja może zostać udzielona w wysokości do 85 % nakładów koniecznych, a w przypadku innych nakładów do 75 % wartości ich kosztów.

2. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie może zostać udzielona we wnioskowanej wysokości jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez Gminę Czyże i inne uprawnione organy przekroczyłaby wysokość 100% nakładów na te prace lub roboty. W takim przypadku wysokość dotacji gminnej może stanowić co najwyżej uzupełnienie dofinansowania do 100% wartości nakładów.

§ 3. 1. Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację wraz z następującymi załącznikami:

1) pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem lub innym dokumentem wymaganym przez przepisy prawa regulujące sprawy ochrony zabytków,

2) pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

3) dokumentem potwierdzającym posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,

4) decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,

5) kosztorysem ofertowym lub wstępnym przewidywanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania,

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do uchwały.

§ 4. Wnioski o dotację składa się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Dotacje uchwala Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy.

2. W uchwale Rady Gminy określa się nazwę otrzymującego dotację, zwięzłe określenie prac lub robót, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.

§ 6. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:

1) opis prac lub robót i termin ich wykonania;

2) kwotę dotacji i tryb jej płatności;

3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

4) pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu otrzymanej dotacji;

5) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji.

§ 7. 1. W celu rozliczenia dotacji dotowany składa sprawozdanie z wykonania prac lub robót Wójtowi Gminy.

2. Sprawozdanie winno zawierać:

1) opis zrealizowanych zadań;

2) opis wymiernych efektów zrealizowanych zadań;

3) sprawozdanie finansowe;

4) kserokopię protokołu odbioru wykonania prac lub robót;

5) kserokopię rachunków lub faktur za wykonane prace lub roboty wraz z adnotacją o opłaceniu ich ze środków dotacji.

§ 8. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nieprzedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, podania nieprawidłowych lub niepełnych informacji, o których mowa w § 3 ust. 1, otrzymujący dotację traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu gminy przez kolejne trzy lata.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Walentyna Jakimiuk

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/158/10
Rady Gminy Czyże
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe