Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/164/10 Rady Gminy Czyże

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) zarządza się co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 700,00 zł;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.200,00 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.400,00 zł;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton - 1.700,00 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1.400,00 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.700,00 zł;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.100,00 zł;

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/120/09 Rady Gminy Czyże z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 228, poz. 2704 z dnia 4 grudnia 2009 r., zmieniona uchwałą Nr XXVII/130/10 Rady Gminy Czyże z dnia 27 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 19, poz. 368 z dnia 10 lutego 2010 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady


Walentyna Jakimiuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/164/10
Rady Gminy Czyże
z dnia 28 października 2010 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1.200,00

1.300,00

13

14

1.250,00

1.350,00

14

15

1.300,00

1.400,00

15

1.350,00

1.500,00

Trzy osie

12

17

1.350,00

1.500,00

17

19

1.400,00

1.550,00

19

21

1.500,00

1.650,00

21

23

1.600,00

1.700,00

23

25

1.700,00

1.850,00

25

1.800,00

1.850,00

Cztery osie i więcej

12

25

1.750,00

1.800,00

25

27

1.800,00

1.850,00

27

29

1.850,00

1.900,00

29

31

2.250,00

2.500,00

31

2.250,00

2.500,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/164/10
Rady Gminy Czyże
z dnia 28 października 2010 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1.550,00

1.650,00

18

25

1.650,00

1.750,00

25

31

1.750,00

1.850,00

31

1.850,00

1.960,00

Trzy osie i więcej

12

40

1.700,00

1.800,00

40

1.850,00

2.580,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/164/10
Rady Gminy Czyże
z dnia 28 października 2010 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

1.100,00

1.200,00

18

25

1.200,00

1.300,00

25

1.300,00

1.400,00

Dwie osie

12

28

1.200,00

1.300,00

28

33

1.300,00

1.400,00

33

38

1.400,00

1.500,00

38

1.500,00

1.700,00

Trzy osie i więcej

12

38

1.300,00

1.400,00

38

1.500,00

1.800,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe