Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/300/10 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 15 października 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Sokólskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Sokólskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Sokólskiego.

2. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Sokólskiego.

3. Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Sokólski.

4. organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w przypadkach skierowania pod obrady Rady projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji w sprawie aktu prawa miejscowego poddanego konsultacjom.

3. W konsultacjach uczestniczą organizacje działające na terenie powiatu, których działalność statutowa obejmuje dziedzinę, której dotyczy akt prawa miejscowego poddawany konsultacji.

4. Konsultacje prowadzone są z uwzględnieniem zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 4. 1. Konieczność przeprowadzenia konsultacji z organizacjami potwierdza Zarząd w formie uchwały.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności: cel i formę konsultacji, termin ich rozpoczęcia i zakończenia oraz wydział merytoryczny Starostwa Powiatowego w Sokółce odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji.

3. Forma i termin przeprowadzenia konsultacji powinny być adekwatne do przedmiotu projektowanego aktu prawa miejscowego oraz liczby organizacji, których działalności statutowej dotyczy akt.

4. Wszelkie informacje dotyczące konsultacji zamieszczane będą na stronie internetowej Powiatu.

5. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie:

1) zamieszczania projektów aktów prawa miejscowego na stronie internetowej Powiatu oraz na powiatowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce;

2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej do projektu aktu zamieszczonego na stronie internetowej Powiatu;

3) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji.

6. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie konsultacji, terminie i przedmiocie konsultacji oraz jej wynikach.

7. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji sporządza się protokół, zawierający informacje o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników spotkania.

8. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w uchwale, o której mowa w ust. 1, oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 5. 1. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

2. Opinie, uwagi organizacji nie zawierające danych, o których mowa w ust.1 lub złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym aktem prawa miejscowego.

§ 6. 1. W terminie do 14 dni od zakończenia konsultacji wydział merytoryczny Starostwa Powiatowego w Sokółce, odpowiedzialny za ich przeprowadzenie, przekazuje Zarządowi protokół z przeprowadzonych konsultacji.

2. Po przeprowadzeniu przez Zarząd analizy protokołu, wyniki konsultacji, z uzasadnieniem nieuwzględnionych wniosków są przekazywane Radzie wraz ze stosownym projektem uchwały, a także są publikowane na stronie internetowej Powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi, nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji.

§ 7. 1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące.

2. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w niniejszej uchwale.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Łabieniec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe