Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIV/225/10 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem

Tekst pierwotny

Na podstawie art.105 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1706 ) w związku z art.11 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240,z 2010 r., Nr 28, poz.146 ) uchwala się co następuje:

§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/76/04 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem, nadaje sie nową treść

§ 12 " Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków''.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Sokolik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe