Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/279/10 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 223, poz. 1463) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt l ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 360 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 590 zł,

c) powyżej 9 ton - 790 zł,

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lubzawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

310

360

13

14

360

480

14

15

480

650

15

650

1.410

Trzy osie

12

17

310

360

17

19

360

600

19

21

600

750

21

23

750

1.140

23

25

1.140

1.780

25

1.140

1.780

Cztery osie i więcej

12

25

740

780

25

27

780

1.150

27

29

1.150

1.830

29

31

1.830

2.520

31

1.830

2.520

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 920 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.020 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.120 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołów pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

l

2

3

4

Dwie osie

12

18

310

360

18

25

360

590

25

31

690

1.070

31

1.600

1.910

Trzy osie

12

40

1.410

1.940

40

1.940

2.460

5) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, mającego cztery osie i więcej, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton do 36 ton włącznie - 1.950 zł,

b) powyżej 36 ton - 2.510 zł.

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 790 zł,

7) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

l

2

3

4

Jedna oś

12

18

360

380

18

25

410

460

25

460

690

Dwie osie

12

28

360

380

28

33

710

970

33

38

970

1.450

38

1.300

1.880

Trzy osie i więcej

12

38

770

1.070

38

1.070

1.450

8) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 20 miejsc - 590 zł,

b) równej 20 do mniej niż 30 miejsc - 1.020 zł,

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.450 zł,

2. Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2007 i nowszych określa się w wysokości:

a) dla środków transportowych, o których mowa w ust. l pkt l:

- lit. a) - 310 zł,

- lit. b) - 540 zł,

- lit. c) - 740 zł,

b) dla środków transportowych, o których mowa w ust. l pkt 3:

- lit. a) - 870 zł,

- lit. b) - 970 zł,

- lit. c) - 1.070 zł,

c) dla środków transportowych, o których mowa w ust. l pkt 8:

- lit. a) - 540 zł,

- lit. b) - 970 zł,

- lit. c) - 1.400 zł,

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/205/09 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 października 2009 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe