Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/305/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta i gminy:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 618 zł;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 867 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.113 zł;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie -1.236 zł;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie -1.358 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton -1.482 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 370 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.608 zł;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.101 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/139/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/305/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 29 października 2010 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

117

165

13

14

166

446

14

15

453

639

15

640

1.423

Trzy osie

12

17

165

286

17

19

287

584

19

21

585

760

21

23

761

1.170

23

25

1.170

1.819

25

1.171

1.819

Cztery osie i więcej

12

25

760

770

25

27

770

1.202

27

29

1.202

1.907

29

31

1.907

2.676

31

1.907

2.676


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/305/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 29 października 2010 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

23

45

18

25

307

555

25

31

648

1.061

31

1.629

2.109

Trzy osie i więcej

12

40

1.939

1.987

40

1.987

2.732


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/305/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 29 października 2010 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH w art. 8 pkt. 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

20

31

18

25

206

369

25

369

649

Dwie osie

12

28

244

359

28

33

709

981

33

38

981

1.490

38

1.326

1.962

Trzy osie i więcej

12

38

779

1.088

38

1.090

1.428

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe