Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/201/10 Rady Gminy Kuźnica

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Kuźnica na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz grunty lub ich części wykorzystywane przez gminę Kuźnica oraz jej jednostki organizacyjne do wykonywania zadań publicznych,
2) budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz grunty lub ich części wykorzystywane do celów ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 ze zm.),
3) budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz grunty lub ich części związane z prowadzeniem na terenie gminy Kuźnica działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej,
4) budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz grunty lub ich części służące na terenie gminy Kuźnica do zaopatrywania w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, nie obejmują budynków lub ich części, budowli lub ich części i gruntów lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.
Przewodniczący Rady Gminy Kuźnica
mgr inż. Janusz Bilmin
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe