Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/202/10 Rady Gminy Kuźnica

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kuźnica

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.218, Nr 173 poz.1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620) Rada Gminy Kuźnica uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
a) środki transportowe stanowiące własność gminy Kuźnica, z wyjątkiem określonych w art. 8 pkt. 2, 4, 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity :Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz.620)
b) środki transportowe wykorzystywane przy przewozie uczniów do szkół, za wyjątkiem określonych w art. 8 pkt. 2, 4 i 6, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz.620)
c) środki transportowe wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem określone w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz.620)
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obejmują środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.
Przewodniczący Rady Gminy Kuźnica
mgr inż. Janusz Bilmin
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe