Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/192/10 Rady Gminy Raczki

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, Nr 106, poz. 675, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej "konsultacjami".

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:

1)pomocniczości,

2)partnerstwa,

3)suwerenności,

4)efektywności,

5)uczciwej konkurencji,

6)jawności.

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1 w sprawie poddanej konsultacji.

3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Raczki.

§ 4. 1. W przypadku obowiązku przeprowadzenia konsultacji Wójt Gminy Raczki w wydanym zarządzeniu określa w szczególności przedmiot, formę i termin przeprowadzenia konsultacji oraz właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Raczki odpowiedzialną za ich przeprowadzenie.

2. Informację o podejmowanych konsultacjach publikuje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raczki. Informacja taka jest też ogłaszana na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki i w sołectwach.

3. Konsultacje mogą mieć formę:

1)bezpośrednich otwartych spotkań,

2)wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,

3)ankiet,

4)zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego na stronach BIP Urzędu Gminy Raczki.

4. Termin wyrażenia opinii konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie BIP Urzędu Gminy Raczki.

5. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy Raczki przedstawia Radzie Gminy załączając jednocześnie własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii i publikuje je na stronie BIP Urzędu Gminy Raczki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Mirosław Sewastynowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe