Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/195/10 Rady Gminy Raczki

z dnia 29 października 2010r.

sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy od dnia 1 stycznia 2011 roku:

1)od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 626 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.127 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.379 zł,

2)od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - według złącznika Nr 1 do uchwały;

3)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 1.503 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.628 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.747 zł,

4)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - według załącznika Nr 2 do uchwały;

5)od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.379 zł,

6)od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - według załącznika Nr 3 do uchwały;

7)od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 125 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 250 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIX/146/09 Rady Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 228, poz. 2721).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady


Mirosław Sewastynowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/195/10
Rady Gminy Raczki
z dnia 29 października 2010 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW
OKREŚLONYCH W § 1 PKT 2 UCHWAŁY

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

dwie osie

12

13

97

172

13

14

172

479

14

15

479

673

15

673

1523

trzy osie

12

17

172

300

17

19

300

616

19

21

616

800

21

23

800

1233

23

25

1233

1916

25

1233

1916

cztery osie i więcej

12

25

800

812

25

27

812

1266

27

29

1266

2011

29

31

2011

2858

31

2011

2858


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/195/10
Rady Gminy Raczki
z dnia 29 października 2010 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 PKT 4 UCHWAŁY

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

dwie osie

12

18

24

46

18

25

323

583

25

31

680

1117

31

1717

2209

trzy osie i więcej

12

40

1514

2094

40

2094

2858


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/195/10
Rady Gminy Raczki
z dnia 29 października 2010 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w § 1 PKT 6 UCHWAŁY

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

jedna oś

12

18

14

30

18

25

216

390

25

390

681

dwie osie

12

28

256

377

28

33

746

1034

33

38

1034

1570

38

1395

2066

trzy osie i więcej

12

38

823

1145

38

1144

1557

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe