Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/196/10 Rady Gminy Raczki

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 18a ust.1 i art. 19 pkt 1, lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 16,00 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 30 września roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek jej zapłaty.

§ 3. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4. Opłatę od posiadania psów należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Raczki w Banku Spółdzielczym w Rutce Tartak O/Raczki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIX/147/09 Rady Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 228, poz. 2722).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mirosław Sewastynowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe