Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/278/10 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 29 października 2010r.

określenia stawek w podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 , poz.1457 ; z 2006 r. Nr 17, poz.128 , Nr 181 , poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r.Nr 180,poz.1111 , Nr 223, poz.1458, z 2009 r.Nr 52 poz.420) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847, Nr 245, poz.1775; z 2008r. Nr 93, poz.585,Nr 116,poz.730, Nr 223 poz.1463 oraz z 2009 r. Nr 56 poz.458) Rada Gminy Turośń Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł od 1 ha powierzchni,

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,41 zł od 1 m2 powierzchni,

d) pozostałych - 0,22 zł od 1m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,82 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f) pozostałych - 4,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli - 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Danuta Łukaszuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe