Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/230/10 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 19 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. e oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku: Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r: Nr 28, poz. 146), Rada Gminy Śniadowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy w 2010 roku polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 30 802 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 48 039 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 17 237 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 13 674 315 zł, (w tym dochody bieżące 13 574 315 zł, dochody majątkowe 100 000 zł), natomiast plan wydatków ogółem wynosi 15 685 408 zł, w tym wydatki bieżące 12 326 636 zł, wydatki majątkowe 3 358 772 zł;

§ 2. Deficyt budżetowy w kwocie 2 011 093 zł pokryty zostanie kredytami długoterminowymi w wysokości 662 839 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 348 254 zł;

§ 3. Szczegółowy "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok" przyjmuje kształt zgodny z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 4. "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012" przyjmują kształt zgodny z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy;

§ 6. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku - Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego;

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy


Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Zaremba


Przewodniczący Rady Gminy


Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Zaremba


Przewodniczący Rady Gminy


Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Zaremba


Przewodniczący Rady Gminy


Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Zaremba


Przewodniczący Rady Gminy


Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Zaremba

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/230/10
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 19 października 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/230/10
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 19 października 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/230/10
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 19 października 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/230/10
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 19 października 2010 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 4

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe