Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/304/10 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 15 października 2010r.

w sprawie zmiany statutu Powiatu Sokólskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Sokólskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVI/279/06 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Sokólskiego (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 105, poz. 1015) zmienionym uchwałą Nr XXXVII/291/06 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 31 marca 2006 r. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 110, poz. 1061) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: "§4a. Powiat Sokólski posiada własny herb i flagę ustanowione odrębną uchwałą Rady Powiatu Sokólskiego.";

2) w § 6 skreśla się pkt 2;

3) w § 11 w ust. 2 w pkt 2 skreśla się wyraz: "proponowanego";

4) w § 18 w ust. 3 w pkt 3 wyrazy: "i zgłoszenie" zastępuje się wyrazem "zgłoszenia";

5) w § 18 w ust. 6 wyrazy: "na dzień", zastępuje się wyrazami "na dwa dni";

6) w § 24 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) co najmniej 5 radnych";

7) w § 25 w ust. 1 wyrazy: "§ 25" zastępuje się wyrazami: "§ 24 ust. 1";

8) w § 28 ust. 1 wyraz: "radny" zastępuje się wyrazami: "co najmniej 5 radnych";

9) w § 35 uchyla się ust. 3;

10) § 53 otrzymuje brzmienie:

"1. Ze Starostą i Wicestarostą nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru.

2. Stosunek pracy na podstawie wyboru może być również nawiązany z jednym członkiem Zarządu.

3. Starosta pełni funkcję zwierzchnika służbowego w stosunku do Wicestarosty i członka Zarządu, z którym nawiązano stosunek pracy na podstawie wyboru i ustala ich wynagrodzenie oraz szczegółowy zakres ich zadań.";

11) uchyla się § 55 - § 57;

12) w § 68 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: "4. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący komisji i protokolant.";

13) w § 69 w ust. 3 wyraz "komisje" zastępuje się wyrazem "komisję";

14) w § 77 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący komisji i protokolant."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Łabieniec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe