Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/237/10 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pozytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie projeków aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz.1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 19, poz. 100, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami pożytku publicznego, w przypadku ich powołania, lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr XXXIV/221/10 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Dorota Łapiak


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/237/10
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 29 października 2010 r.

Szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Dział I.
Przepisy ogólne

§ 1. Konsultacje przeprowadza się z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział II.
Wnioskodawcy i organy odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji

§ 3. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego w formie uchwały.

§ 4. Uchwala w sprawie przeprowadzenia konsultacji powinna zawierać:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) formy przeprowadzenia konsultacji.

§ 5. Konsultacje są prowadzone przez właściwe wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego o której mowa w § 3.

Dział III.
Formy przeprowadzenia konsultacji

§ 6. 1. Konsultacje moga byc przeprowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

1) konsultacje pisemne,

2) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3) forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej powiatu.

2. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza formy uwzględniające użycie nowoczesnych technik informatycznych.

§ 7. 1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji, na stronie internetowej powiatu publikowana jest informacja o ich rozpoczęciu, w której wskazany jest; przedmiot konsultacji, termin i forma konsultacji.

2. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęciem.

§ 8. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęciem.

Dział IV.
Wyniki konsultacji

§ 9. 1. Informację o wynikach konsultacji podaje się do wiadomości na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

2. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz ze stanowiskiem organu przeprowadzającego konsultacje.

§ 10. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz powiatu.

§ 11. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów bioracych udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w niniejszej uchwale.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe