Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/253/10 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 26 października 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowy sposób konsultacji w zakresie:

1) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) projektów rocznych lub wieloletnich programów współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi.

2. W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie miasta Hajnówka oraz na rzecz jego mieszkańców.

§ 2. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Burmistrz Miasta Hajnówka w formie zarządzenia, które określi przedmiot, formę i termin przeprowadzenia konsultacji.

§ 3. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

1) konsultacje pisemne,

2) bezpośrednie otwarte spotkania,

3) ankiety,

4) powołanie zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego.

2. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza formy uwzględniające użycie nowoczenych technik informatycznych.

3. Niezależnie od wybranej formy konsultacji na stronie internetowej miasta publikowana jest informacja o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest: przedmiot konsultacji, termin, forma i tryb konsultacji.

4. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

§ 4. 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział.

2. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

3. Informację o wynikach konsultacji podaje się do wiadomości na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

§ 5. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu przeprowadzającego konsultacje.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVI/219/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 162, poz. 2007).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Leonard Kulwanowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe