Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/228/10 Rady Miasta Kolno

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Kolno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991 i Nr 127, poz. 857) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) uczniach - należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków,

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ 2. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu miasta Kolno, zwanego dalej "Miastem", dla prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Miasta:

1) publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz publicznych przedszkoli specjalnych,

2) publicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy,

3) publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych oraz gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,

4) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi i niepublicznych przedszkoli specjalnych,

5) niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy,

6) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem niepublicznych szkół podstawowych specjalnych oraz niepublicznych gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

§ 3. 1. Dotacje udzielane z budżetu Miasta przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań jednostek wskazanych w § 2 w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystywane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących jednostki wskazanej w § 2, której została przekazana dotacja.

2. Dotacje udzielane są na każdego ucznia ujętego w dokumentacji prowadzonej przez szkołę, przedszkole lub placówkę wskazaną w § 2, w tym uczniów nieobecnych okresowo, jeżeli nie ma przesłanek do ich skreślenia wynikających z przepisów wewnętrznych szkoły, przedszkola lub placówki i przepisów powszechnie obowiązujących, przy czym za końcowy termin uczęszczania ucznia uznaje się:

1) dzień 31 sierpnia, gdy uczeń uzyskuje promocję do wyższej klasy lub kończy szkołę,

2) ostatni dzień miesiąca, w którym uczeń uczęszczał do szkoły w przypadku skreślenia w dokumentacji ewidencyjnej uczniów.

§ 4. Przedszkola, o których mowa w § 2 pkt 1 otrzymują z budżetu Miasta dotację ustaloną według następujących zasad:

1) kwota dotacji na każdego ucznia przysługuje w wysokości 100 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

§ 5. Przedszkolom, o których mowa w § 2 pkt 4 przysługuje dotacja z budżetu Miasta, ustalona według następujących zasad:

1) kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie wysokości 75 %, ustalonych w budżecie Miasta, wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

§ 6. 1. Osoba prowadząca publiczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 2 pkt 2 otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Miasta w wysokości 50 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto.

2. Osoba prowadząca niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 2 pkt 5, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Miasta w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto.

§ 7. 1. Publiczne szkoły podstawowe oraz publiczne gimnazja, o których mowa w § 2 pkt 3, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Miasta w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku nieprowadzenia przez Miasto szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta.

§ 8. 1. Niepublicznym szkołom, o uprawnieniach szkół publicznych, o których mowa w § 2 pkt 6, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej otrzymywanej przez Miasto.

2. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w ust. 1 przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości 50 % ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto.

3. W przypadku braku na terenie Miasta szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

§ 9. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole lub placówkę oświatową, o których mowa w § 2, złożony w Urzędzie Miasta Kolno, w terminie nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok otrzymania dotacji.

2. W przypadku przedłużenia, zgodnie z art. 58 ust. 4 ustawy, terminu do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej, termin złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 upływa ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało udzielone zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 10. 1. Dotacja obliczana jest w poszczególnych miesiącach w oparciu o:

1) dla publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów, o których mowa w § 2 pkt 3 - liczba uczniów określonych przez daną szkołę lub gimnazjum w Systemie Informacji Oświatowej,

2) dla pozostałych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i placówek oświatowych, o których mowa w § 2 pkt 1-2 i 4-6 - składane do 10 dnia miesiąca informacji o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym udzielana jest dotacja.

2. Wzór miesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Dotacje przekazywane są w 12 transzach miesięcznych w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły, przedszkola lub placówki wskazany we wniosku o udzielenie dotacji.

§ 11. 1. Miesięczne stawki dotacji na jednego ucznia, których podstawą naliczenia jest kwota określona w części oświatowej subwencji ogólnej, do czasu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standardu finansowego "A" podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielenia dotacji, określane są w wysokości obowiązującej w roku poprzedzającym rok udzielenia dotacji.

2. Wyrównania ewentualnej różnicy kwot dotacji dokonuje się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Miasto otrzyma informację o wysokości standardu finansowego "A", o którym mowa w ust. 1, obowiązującego w roku udzielenia dotacji.

§ 12. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę, przedszkole lub placówkę zobowiązana jest do rozliczenia otrzymanej dotacji w terminie do 31 grudnia za bieżący rok, w którym udzielona była dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 13. 1. Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanym szkołom, przedszkolom lub placówkom z budżetu Miasta podlega kontroli.

2. Kontroli podlega w szczególności:

1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszej uchwały, w tym przede wszystkim liczby uczniów,

2) fakt wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.

3. Kontroli dokonują osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Kolno. Osoby takie mają prawo wstępu do szkoły, placówki lub siedziby organu prowadzącego oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

§ 14. Dotację wstrzymuje się w przypadku:

1) niezłożenia informacji, o której mowa w § 10 ust. 1 uchwały - do czasu złożenia informacji,

2) niezłożenia rozliczenia, o którym mowa w § 12 - do czasu złożenia rozliczenia.

§ 15. 1. Termin wykorzystania dotacji upływa z dniem 31 grudnia danego roku budżetowego.

2. Dotacje udzielone z budżetu Miasta w części lub w całości pobrane nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystane na cele inne niż określone w § 3 ust. 1 podlegają zwrotowi na rachunek bieżący budżetu Miasta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak od zaległości podatkowych, w terminie do dnia 31 grudnia za bieżący rok, w którym udzielono dotacji.

3. W przypadku stwierdzenia nienależnego pobrania dotacji lub niewłaściwego jej wydatkowania w toku czynności kontrolnych, termin zwrotu dotacji określa protokół z przeprowadzonej kontroli.

4. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez dotowaną szkołę, przedszkole lub placówkę w trakcie trwania roku budżetowego, zobowiązana jest ona do przedłożenia rozliczenia wykorzystania dotacji oraz zwrotu niewykorzystanych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości środków z dotacji udzielonej z budżetu Miasta w terminie 30 dni od dnia zakończenia działalności.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Jerzy Staszkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/228/10
Rady Miasta Kolno
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/228/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkolii placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Kolno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/228/10
Rady Miasta Kolno
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/228/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawieustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkolii placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Kolno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/228/10
Rady Miasta Kolno
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/228/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawieustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkolii placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Kolno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe