Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/304/10 Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 października 2010r.

uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom upoważnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 81, poz. 530) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXIX/162/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 317, poz. 3363).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Grzegorz Curyło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe