Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/307/10 Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami w 2011 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 , poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 , poz. 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz. 1238, Nr 192, poz. 1381, Nr 99, poz. 661 z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720, Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107) po zapoznaniu się z opinią Federacji Konsumentów Klub w Białymstoku, uchwala się co następuje :

§ 1. Ustala się liczbę 4 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami na terenie miasta Grajewo przeznaczonych do wydania w 2011 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Grajewo


mgr Grzegorz Curyło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe