Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/225/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia zasad nadawania nazw ulicom, placom i parkom w miejscowościach położonych na terenie Gminy Knyszyn

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje

§ 1. Ustala się wytyczne nadawania nazw ulicom, placom i parkom w miejscowościach na terenie Gminy Knyszyn.

§ 2. 1. Nazwy nadawane są:

1) ulicom, przez które rozumie się drogi na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) placom;

3) parkom.

2. Nadawanie nazwy oznacza również zmianę nazw ulic, placów i parków.

§ 3. 1. Wnioski w sprawach nadania nazw obiektom, o których mowa w § 2 ust. 1, mogą być zgłaszane przez:

1) Burmistrza Knyszyna;

2) grupę co najmniej 5 radnych Gminy Knyszyn;

3) grupę co najmniej 15 mieszkańców miejscowości, której obiektom określonym w § 2 ust. 1 ma być nadana nazwa;

4) instytucję lub organizację mającą siedzibę na terenie Gminy Knyszyn;

2. Kompletny wniosek w sprawie nadania nazw obiektom, o których mowa w § 2 ust. 1, zawiera:

1) propozycję nazwy;

2) wskazanie miejsca i obiektu, któremu ma być nadana nazwa, wraz ze szkicem sytuacyjnym;

3) uzasadnienie;

4) zgodę właściciela terenu w przypadku nadawania nazwy drodze wewnętrznej.

3. Wnioski opiniuje właściwa komisja Rady Miejskiej w Knyszynie.

§ 4. 1. Przy nadawaniu nazw ulic, placów i parków należy uwzględnić:

1) istniejące nazwy obiektów;

2) położenie ulicy i jej charakter topograficzny lub funkcję gospodarczą, nazwę używaną potocznie;

3) charakter lub funkcję głównego obiektu przy ulicy lub w danym rejonie;

4) jednolity charakter nazewnictwa ulic w danej miejscowości.

2. Nadawane nazwy ulic:

1) nie mogą stanowić powtórzenia nazw już istniejących na terenie miejscowości, dla której jest nadawana nazwa;

2) nie mogą być podobne do nazw już istniejących;

3) nie mogą naruszać uczuć religijnych oraz zawierać elementów o zabarwieniu dyskryminującym;

4) nie mogą zawierać w sobie elementów i skojarzeń o ujemnym znaczeniu, w tym elementów wulgarnych, ośmieszających i poniżających.

3. Nazwy ulic, placów i parków powinny być nadawane zgodnie z zasadami pisowni polskiej, w szczególności:

1) nazwy posiadające formę przymiotnikową zapisuje się w pierwszym przypadku;

2) nazwy pochodzące od imion i nazwisk określonych osób zapisuje się w drugim przypadku podając na pierwszym miejscu imię. Przy nazwisku lub nazwie dwuczłonowej między wyrazami umieszcza się myślnik;

3) nazwy pochodzące od rzeczowników nieposiadające formy przymiotnikowej, zapisuje się w drugim przypadku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Irena Wysocka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe