Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/228/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Knyszyn lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania ulg.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w zakresie umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej "należnościami", przypadających gminie Knyszyn lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje się organ lub osobę uprawnione do udzielania tych ulg.

§ 2. 1. Należności mogą być umorzone w całości lub w części, jeżeli:

1) dłużnik - osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,

2) dłużnik - osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić należności ze względu na wysokość dochodów oraz zagrożenie egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu,

3) dłużnik - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która znalazła się w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej,

4) dłużnik - osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majatku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

5) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

6) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

7) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania sa spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

3. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym spłata całości lub części należności może być odroczona lub rozłożona na raty.

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności w odroczonym terminie płatności - należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za opóźnienie należnymi od pierwotnego terminu zapłaty.

5. Jeżeli dłużnik nie spłaci którejkolwiek z rat - niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna w całości wraz z odsetkami za opóźnienie należnymi od pierwotnego terminu zapłaty.

6. Okres odroczenia spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

7. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

8. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za opóźnienie w spłacie za okres od wydania rozstrzygnięcia do upływu terminu zapłaty.

§ 3. 1. Organem uprawnionym do umarzania wierzytelności , odroczenia terminu płatności lub rozkładania należności na raty jest Burmistrz Knyszyna, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli wartość wierzytelności przysługującej włąściwej jednostce organizacyjnej gminy nie przekracza jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności uprawniony jest kierownik danej jednostki organizacyjnej.

3. Organ o którym mowa w ust. 1 i 2 jest również właściwy do udzielania ulg w zakresie należności ubocznych, w tym odsetek, kosztów postępowania sądowego.

4. Udzielenie ulg, o których mowa w § 2 ust. 1 i 3 przypadających gminie lub jej jednostkom podległym nastepuje na pisemny wniosek dłużnika.

5. Umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie spłaty należności następuje w formuie pisemnej umowy (ugody).

§ 4. 1. Należność może być umorzona w całości lub w części z urzędu w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

2. W przypadku umorzenia należności z urzędu, o których mowa w ust. 1, zastosowanie ulgi następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.

§ 5. 1. W przypadku, gdy ulga w zakresie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności stanowi pomoc publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o posępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), udzielenie ulgi następuje zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w wymienionej ustawie.

2. W przypadku, gdy dłużnikiem ubiegającym się o udzielenie ulgi jest przedsiębiorca, winien we wniosku wskazać przeznaczenie wnioskowanej pomocy publicznej i odpowiedniej podstawy prawnej jej udzielenia, a nadto zawrzeć informacje o uzyskanej pomocy w formie zgodnej z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXI/219/06 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Knyszyn oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 8. Uchwała wchodzi w Zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Irena Wysocka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe