Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/312/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 6 ust. 2 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Obowiązek uiszczania górnych stawek opłat, określonych w niniejszej uchwale mają właściciele nieruchomości lub najemcy albo włściciele lokali położonych na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.

§ 2. 1. Ustala się następujące stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców:

- na terenach wiejskich dla odpadów nie segregowanych - 12,30 zł + VAT od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość za miesiąc;

- na terenach miejskich dla odpadów nie segregowanych - 22,00 zł + VAT od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość za miesiąc;

- od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz innych niż mieszkańcy podmiotów i instytucji nie prowadzących działalności gospodarczej dla odpadów nie segregowanych - 90,80 zł + VAT za 1 m3 odpadów.

2. Ustala się następujące stawki opłat za odbiór i transport nieczystości ciekłych - 21,40 zł + VAT za 1 m3 .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/230/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe