Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/288/10 Rady Gminy Łomża

z dnia 8 października 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, Nr 65, poz. 554, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842) uchwala się co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża obejmują w szczególności:

1)pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

2)opiekę higieniczną,

3)pielęgnację zleconą przez lekarza,

4)zapewnienie kontaktów z otoczeniem - w miarę możliwości,

5)pomoc w przygotowaniu lub dostarczaniu posiłków.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze określone w § 1 przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest ich pozbawiona.

2. Usługi opiekuńcze określone w § 1 mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

3. Przyznanie pomocy określonej w ust. 1-2 powinno być poprzedzone wywiadem środowiskowym oraz zebraniem niezbędnych dokumentów uzasadniających konieczność przyznania pomocy.

§ 3. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.

2. Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Przedziały dochodu uzyskiwanego przez osobę samotnie gospodarującą lub przypadającego na osobę w rodzinie określają następujące wskaźniki odpłatności:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla

Osoby samotnie gospodarującej

Osoby w rodzinie

do 477 zł = 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100 do 132,50 %

1,5 %

3,5 %

powyżej 132,5 do 165 %

3 %

7 %

powyżej 165 % do 187,5 %

5 %

11 %

powyżej 187,5 % do 220 %

7 %

15 %

powyżej 220 % do 237,50 %

11 %

20 %

powyżej 237,50 % do 255 %

15 %

25 %

powyżej 255 % do 265 %

22,5 %

32,5 %

powyżej 265 % do 275 %

30 %

40 %

powyżej 275 % do 282,50 %

45 %

55 %

powyżej 282,50 do 290 %

60 %

70 %

powyżej 290 % do 310 %

75 %

85 %

powyżej 310 do 330 %

90 %

100 %

powyżej 330 %

100 %

100 %

§ 4. 1. Cenę 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania.

2. Opłatę za usługi stanowi iloczyn ceny, o której mowa w ust. 1, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, których mowa w § 3 ust. 3 oraz iloczyn godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.

3. Liczbę godzin przyznanych usług i wysokość odpłatności ustala się decyzją administracyjną.

§ 5. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług, może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na określony czas nie dłuższy niż 6 miesięcy, zwłaszcza ze względu na:

1)nadmierne wydatki związane z długotrwałą chorobą,

2)nadmierne wydatki z przyczyn losowych,

3)znaczne wydatki na leki,

4)korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług.

§ 6. Kwoty przedstawione w tabeli § 3 ust. 3 podlegają waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

§ 7. Opłata za usługi jest wnoszona na rachunek bankowy wskazany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża w rozliczeniach miesięcznych, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Robert Łada

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe