reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/225/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 ,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, 2009r Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675/ oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 / uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 216 114 zł, zgodnie z zapisami § 10 uchwały.

§ 2. Zwiększa się się plan wydatków budżetowych o kwotę 216 114 zł , zgodnie zapisami § 11 uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami na kwotę 104 000 zł, zgodnie z § 11 uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian załącznika Nr 1A Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na icj realizację w 2010 roku do Uchwały Nr XLII/177/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 23 grudnia 2009 roku, Uchwały Nr XLIV/181/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2010 roku, Uchwały Nr XLV/185/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 lutego 2010 roku, Uchwały Nr XLVI/191/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 marca 2010 roku, Uchwały Nr XLVIII/199/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 maja 2010 roku , Uchwały Nr XLIX/207/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 24 czerwca 2010 roku oraz Uchwały Nr LIII/219/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 1 października 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian załącznika Nr 1 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012 do Uchwały Nr XLII/177/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 23 grudnia 2009 roku, Uchwały Nr XLIV/181/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2010 roku, Uchwały Nr XLVIII/199/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 maja 2010 roku , Uchwały Nr XLIX/207/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 24 czerwca 2010 roku oraz Uchwały Nr LIII/219/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 1 października 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian załącznika Nr 4 Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2010 roku do Uchwały Nr XLII/177/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 23 grudnia 2009 roku, oraz Uchwały Nr XLIV/181/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 7. Zmianie ulega zapis paragrafu 7 Uchwały Nr XLII/177/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 23 grudnia 2009 roku i otrzymuje on brzmienie: " Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 8 641 094 zł w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE - 4 041 094 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 1 092 000 zł;

§ 8. Objaśnienia do uchwały zawarte są w załączniku nr 4.

§ 9. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów w kwocie 21 503 042 zł;

2) plan wydatków w kwocie 30 144 136 zł;

3) deficyt budżetu gminy w wysokości 8 641 094 zł , zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 8 641 094 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

4) rozchody w wysokości 1 092 000 zł zostaną pokryte planowanym kredytem długoterminowym w wysokości 1 092 000 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 10. Określa się zmiany planu dochodów budżetowych - tabela nr 1.

Zmiany planu dochodów budżetowych na 2010 rok.

Zlecone

Klasyfikacja

Nazwa

Zmniejszenia

Zwiększenia

Plan po zmianach

dz. rozdz. §

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

-

28705

49 985

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

-

28705

28 705

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

28705

28 705

852

Pomoc społeczna

-

2 000

85295

Pozostała działalność

-

2 000

124 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

2000

2 000

Ogółem dochody

-

30 705

Własne

Klasyfikacja

Nazwa

Zmniejszenia

Zwiększenia

Plan po
zmianach

dz. rozdz. §

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

4875

4875

75412

Ochotnicze straże pożarne

-

4875

4875

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

-

4875

4875

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-

128940

5694156

75616

Wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

-

110140

1311925

0360

Podatek od spadków i darowizn

-

24940

44940

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

-

85200

100200

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

-

18800

148200

0690

Wpływ z różnych opłat

-

18800

26800

801

Oświata i wychowanie

-

440

566503

80195

Pozostała działalność

-

440

295475

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

-

440

440

852

Pomoc społeczna

-

6000

85216

Zasiłki stałe

-

6000

89000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

-

6000

89000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

45154

121080

85415

Pomoc materialna dla uczniów

-

45154

121080

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

-

45154

121080

Ogółem dochody

-

185409

§ 11. Określa się zmiany planu wydatków budżetowych - tabela nr 2.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2010 rok.

Zlecone

Klasyfikacja

Nazwa

Zmniejszenia

Zwiększenia

Plan po zmianach

dz

Rozdz.

§

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

-

28705

49985

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

-

28705

28705

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-

16340

16340

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-

6411

6411

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

4124

4124

4300

Zakup usług pozostałych

-

1590

1590

4410

Podróże służbowe krajowe

-

240

240

852

Pomoc społeczna

-

2000

85295

Pomoc społeczna

-

2000

154000

3110

Świadczenia społeczne

-

2000

154000

Ogółem wydatki

-

30705

Własne

Klasyfikacja

Nazwa

Zmniejszenia

Zwiększenia

Plan po zmianach

dz

Rozdz.

§

010

Rolnictwo i łowiectwo

-

1185

6129349

01030

Izby rolnicze

-

1185

6871

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

-

1185

6871

600

Transport i łączność

104000

104000

6981675

60014

Drogi publiczne powiatowe

100000

-

699100

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100000

-

650000

60016

Drogi publiczne gminne

4000

104000

5732575

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-

4000

66000

4270

Zakup usług remontowych

4000

-

448900

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

100000

2190023

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

30000

1561408

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

30000

1561408

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-

5000

50000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

10000

149985

4270

Zakup usług remontowych

-

5000

95380

4300

Zakup usług pozostałych

-

10000

59753

750

Administracja publiczna

-

10000

2142934

75023

Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu

-

10000

1813224

4300

Zakup usług pozostałych

-

10000

77000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

24000

146200

75412

Ochotnicze straże pożarne

-

24000

144000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

24000

49883

801

Oświata i wychowanie

-

54070

8710 978

80195

Pozostała działalność

-

54070

854908

3240

Stypendia dla uczniów

-

11000

31000

4`170

Wynagrodzenia bezosobowe

-

440

27640

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

30000

136279

4260

Zakup energii elektrycznej

-

5000

17000

4300

Zakup usług pozostałych

-

7630

97830

852

Pomoc społeczna

-

6000

85216

Zasiłki stałe

-

6000

89000

3110

Świadczenia społeczne

-

6000

89000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

45154

122932

85415

Pomoc materialna dla uczniów

-

45154

121632

3240

Stypendia dla uczniów

-

45 154

102 336

926

Kultura fizyczna i sport

-

15000

123684

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

-

15000

63130

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

-

15000

63130

Wydatki ogółem

104000

289409

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Horba


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/225/10
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 października 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

lp

Zadanie inwestycyjne

Okres realizacji

Wartość inwestycji

Nakłady dotychczas poniesione

Wysokość wydatków w 2010 roku

Wysokość wydatków w 2011 roku

Wysokość wydatków w 2012 roku

ogółem

z tego: 1/środki własne 2/dotacje

ogółem

z tego; 1/środki własne 2/dotacje

ogółem

z tego; 1/środki własne 2/dotacje

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej we
wsiach Dobrzyniewo Duże, Gniła, Pogorzałk i część wsi Fasty

2010 2011

7052538,90

-

4709640,11

1/ 1991132,11 2/ 2718508,00*

2342898,79

1/ 1061406,79 2/ 1281492,00

-

-

2.

Budowa kanalizacji we wsi Borsukówka i części wsi Fasty

2010 2011

939149,72

-

155103,65

1/ 155103,65

784046,07

1/ 225018,38 2/ 559.027,69

-

-

3.

Przebudowa drogi gminnej Fasty-kolonia Porosły

2005 2010

1507611,96

1189634,05

317977,91

1/ 149830,84 2/ 168147,07

-

-

-

-

4.

Przebudowa drogi gminnej Nr 105452B Pogorzałki-Kozińce

2007 2010

3710223,17

1550650,17

2159573,00

1/ 1054780,00 2/ 1104793,00*

-

-

-

-

5.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Fastach wraz z dobudową przedszkola i dostawą wyposażenia

2005 2010

1343985,71

925255,09

418730,62

1/ 175696,37 2/ 243034,25

-

-

-

-

6.

Przebudowa ulicy Rolnej w Fastach

2008 2012

2245023,00

69000,00

1640023,00

1/ 877000,00 2/ 763023,00

-

-

536000,00

1/ 536000,00

7.

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże

2010 2011

247818,93

-

3000,00

1/3000,00

244818,93

1/92065,93 2/152753,00**

-

-

17046351,39

3734539,31

9404048,29

1/ 4406542,97 2/ 4997505,32

3371763,79

1/ 1378491,10 2/ 11993272,69

536000,00

1/ 536000,00

* do czasu refundacji wydatki sfinansowane kredytem, ** do czasu refundacji wydatki sfinansowane pożyczką


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/225/10
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 października 2010 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku.

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok rozpocz. Zakończ.

Wartość kosztorysowa

Plan na 2010 rok

Z tego:

środki własne

dotacje

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dobrzyniewo Duże, Gniła, Pogorzałki i części wsi Fasty

2010 2011

7052540,00

4709641,00

1991133,00

2718508,00*

01010

Budowa kanalizacji we wsi Borsukówka i części wsi Fasty

2010 2011

939150,00

155104,00

155104,00

-

60014

Rozbudowa ciągu drogi powiatowej Nr 1396B Krynice-Obrubniki-Szaciły-Kulikówka od km rob. ) + 000 do km. Rob. 0 + 714 / odwodnienie, roboty ziemne, podbudowa i ułożenie krawężników/

2010

250000,00

250000,00

250000,00

-

60014

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1397B w m. Kopisk /odwodnienie, roboty ziemne, podbudowa i ułożenie krawężników/

2010

400000,00

400000,00

400000,00

-

60016

Przebudowa drogi gminnej Fasty-kolonia Porosły

2005 2010

1507612,00

317979,00

149831,00

168148,00

60016

Przebudowa drogi gminnej 105452B Pogorzałki-Kozińce

2007 2010

3710224,00

2159573,00

1054780,00

1104793,00*

60016

Przebudowa ul. Rolnej w Fastach

2008 2012

2245000,00

1640023,00

877000,00

763023,00

60016

Przebudowa ul. Klubowej i Sadowej w Dobrzyniewie Dużym

2010

300000,00

300000,00

300000,00

-

60016

Dokumentacja projektowa dróg gminnych

2010

150000,00

150000,00

150000,00

-

60016

Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Pogorzałkach

2010

100000,00

100000,00

100000,00

-

70005

Przebudowa i rozbudowa Świetlicy Wiejskiej we wsi Gniła

2010

374279,00

374279,00

156486,00

217793,00*

70005

Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże

2009 2012

1160967,00

352458,00

52868,00

299590,00

80195

Rozbudowa szkoły podstawowej w Fastach wraz z dobudową przedszkola i dostawą wyposażenia

2005 2010

1340901,00

418732,00

175697,00

243035,00

80101

Program "Radosna szkoła" place zabaw

2010

416647,00

416647,00

212245,00

204402,00

90015

Oświetlenie uliczne

2010

50000,00

50000,00

50000,00

-

92195

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże

2010 2011

247819,00

3000,00

3000,00

-

ogółem

x

X

11797436,00

6078144,00

1678198,00 4041094,00*

* do czasu refundacji wydatki sfinansowane kredytem


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/225/10
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 października 2010 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2010 rok.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiotu

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

1

Powiat białostocki

1300

-

-

1.

Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji

25000

-

-

2

Urząd Miasta Białystok Dz. 801 rozdz. 80104

138000

-

-

2

Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy

63130

-

-

3

Gminne Centrum Kultury

-

330000

-

4

Gminna Biblioteka Publiczna

-

73600

-

Ogółem

139300

403600

-

88130

-

-


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/225/10
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 października 2010 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2010 rok.

I) Zwiększa się planu dochodów i wydatków gminy na 2010 rok o kwotę 216 114 zł w związku z otrzymaniem pism :

- Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.MC.3011-275/2010 - zwiększenie dotacji w Dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85295§ 2010 - 2 000 zł,

- Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.MC.3011-277/2010 - zwiększenie dotacji w Dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 - 6 000 zł,

- Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.MS.3011-293/2010 - zwiększenie dotacji w Dz. 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 - 45 154 zł,

- Krajowego Biura Wyborczego nr DBŁ.3101-2-7-28/10 zwiększenie dotacji w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 § 2010 - 28 705 zł.

- Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.BB.3011-203/2010 - zwiększenie dotacji w Dz. 801 Oświata i wychowanie , rozdz. 80195 § 2030 - 440 zł, oraz : znacznego wzrostu dochodów wykonanych w dziale 75616 i 75618, otrzymania do jednostek straży pożarnej na terenie gminy- 4 875 zł

II) Dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 104000 zł w celu prawidłowej realizacji budżetu za 2010 rok.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama