reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/199/10 Rady Gminy Sejny

z dnia 3 listopada 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337,z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych

- w tym:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 178 023 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 70 925 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 248 948 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 10 171 731 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie 9 510 321 zł.

b) majątkowe w kwocie 661 410 zł.,

2. Plan wydatków ogółem 14 340 093 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie 9 744 277 zł.

b) majątkowe w kwocie 4 595 816 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4 168 362 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 500 000 zł., pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 872 159 zł. i nadwyżki budżetowej w kwocie 796 203 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w kwocie 4 168 362 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 21 681 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 20 481 zł. na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 200 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2010 r. przedstawia załącznik

nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 372 159 zł., (w tym pożyczka na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 872 159 zł.).

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, określonych w załączniku Nr 5,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Stanisław Skupski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/199/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 3 listopada 2010 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Rodzaj:Porozumienia z AR

Razem:

18 327,00

0,00

18 327,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

21 214,00

26 700,00

47 914,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

20 300,00

26 700,00

47 000,00

0920

Pozostałe odsetki

20 000,00

4 700,00

24 700,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

22 000,00

22 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 632 888,00

12 881,00

2 645 769,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

688 478,00

9 700,00

698 178,00

0330

Podatek leśny

34 000,00

1 000,00

35 000,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

40 000,00

8 700,00

48 700,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

37 650,00

3 181,00

40 831,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

18 500,00

3 181,00

21 681,00

852

Pomoc społeczna

437 588,00

11 767,00

449 355,00

85295

Pozostała działalność

119 000,00

11 767,00

130 767,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

119 000,00

11 767,00

130 767,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

58 038,00

39 171,00

97 209,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

58 038,00

39 171,00

97 209,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

58 038,00

39 171,00

97 209,00

Razem:

8 347 708,00

90 519,00

8 438 227,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 337 375,00

87 504,00

1 424 879,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 336 000,00

87 504,00

1 423 504,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 336 000,00

87 504,00

1 423 504,00

Razem:

1 627 673,00

87 504,00

1 715 177,00

Ogółem:

9 993 708,00

178 023,00

10 171 731,00

Przewodniczący Rady


Krzysztof Stanisław Skupski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/199/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 3 listopada 2010 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Rodzaj:Porozumienia z AR

Razem:

18 327,00

0,00

18 327,00

Rodzaj:


Porozumienia z JST

Razem:

1 000,00

0,00

1 000,00

Rodzaj:Porozumienia

Razem:

8 000,00

0,00

8 000,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 875 006,00

0,00

1 875 006,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 867 006,00

0,00

1 867 006,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

283 211,00

63 880,00

347 091,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

649 386,00

- 63 880,00

585 506,00

750

Administracja publiczna

1 472 664,00

26 400,00

1 499 064,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 327 574,00

26 400,00

1 353 974,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

34 614,00

21 400,00

56 014,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

4 500,00

2 000,00

6 500,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

38 000,00

3 000,00

41 000,00

851

Ochrona zdrowia

18 500,00

3 181,00

21 681,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

17 300,00

3 181,00

20 481,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

700,00

2 329,00

3 029,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

148,00

852,00

1 000,00

852

Pomoc społeczna

976 438,00

11 767,00

988 205,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

165 000,00

10 000,00

175 000,00

3110

Świadczenia społeczne

163 500,00

11 500,00

175 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 500,00

- 1 500,00

0,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

238 000,00

0,00

238 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

24 000,00

1 545,00

25 545,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 900,00

- 1 545,00

2 355,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

254 400,00

0,00

254 400,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

150 000,00

- 4 000,00

146 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

25 000,00

4 000,00

29 000,00

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

85295

Pozostała działalność

166 000,00

1 767,00

167 767,00

3110

Świadczenia społeczne

166 000,00

1 767,00

167 767,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

72 038,00

49 171,00

121 209,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

72 038,00

49 171,00

121 209,00

3240

Stypendia dla uczniów

66 938,00

49 171,00

116 109,00

Razem:

12 507 070,00

90 519,00

12 597 589,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 337 375,00

87 504,00

1 424 879,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 336 000,00

87 504,00

1 423 504,00

3110

Świadczenia społeczne

1 291 120,00

82 800,00

1 373 920,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

29 000,00

2 000,00

31 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 100,00

2 704,00

11 804,00

Razem:

1 627 673,00

87 504,00

1 715 177,00

Ogółem:

14 162 070,00

178 023,00

14 340 093,00

Przewodniczący Rady


Krzysztof Stanisław Skupski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/199/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 3 listopada 2010 r.

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012

Źródła finansowania inwestycji:

a) środki własne

b) środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.

c) dofinansowanie ze środków własnych i dotacji na realizację projektu

Przewodniczący Rady


Krzysztof Stanisław Skupski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/199/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 3 listopada 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/199/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 3 listopada 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/199/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 3 listopada 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 2010r

1

2

3

4

1.

Dochody

10 171 731

2.

Wydatki

14 340 093

3.

Wynik budżetu

- 4 168 362

Przychody ogółem:

4 168 362

1.

Kredyty

§ 952

2 500 000

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

872 159

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

796 203

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

Rozchody ogółem:

1.

Spłaty kredytów

§ 992

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodniczący Rady


Krzysztof Stanisław Skupski


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/199/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 3 listopada 2010 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody

Wydatki


Z tytułu zezwoleń na
sprzedaż alkoholuDziałRozdział§Plan


Gminny Program Przeciwdziałania NarkomaniiDziałRozdział§Plan

756

75618

0480

21 681

851

85153

4210

200

4300

1 000

Razemrozdz. 85153

1 200

Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów AlkoholowychDziałRozdział§Plan

851

85154

4170

6 400

4210

3 029

4300

9 700

4410

100

4610

1 000

4700

252

Razem rozdz.85154

20 481

Ogółem

21 681

21 681

Przewodniczący Rady


Krzysztof Stanisław Skupski


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/199/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 3 listopada 2010 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 R.

1) W załączniku nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu pozostałych odsetek i wpływów z różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75616 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu podatku leśnego i podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w rozdziale 75618 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.MC.3011-286/2010 z dnia 19 października 2010r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2010 r.

Zwiększa się dochody własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.MS.3011-293/2010 z dnia 15 października 2010r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2010 r.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.MC.3011-250/2010 z dnia 21 października 2010 r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2010 r.

W załączniku nr 2:

Zmniejsza się i zwiększa się wydatki własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 na zadanie inwestycyjne pn. "Rozwój systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sejny" w związku ze zmianą źródeł finansowania.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 na zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 w § 4110 w związku z potrzebą przeniesienia środków w tym samym rozdziale na świadczenia społeczne.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 w § 4120 w związku z potrzebą przeniesienia środków w tym samym rozdziale na składki na ubezpieczenia społeczne.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 w § 4010 w związku z potrzebą przeniesienia środków w tym samym rozdziale na składki na ubezpieczenia społeczne.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 w § 3110 w kwocie 10 000 zł w związku z potrzebą przeniesienia środków do rozdziału 85214 na świadczenia społeczne i zwiększa się wydatki własne w kwocie 11 767 zł w związku ze zwiększoną dotacją celową na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Zwiększa się wydatki własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MS.3011-293/2010 z dnia 15 października 2010 r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2010 r. w kwocie 39 171 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zwiększa się wydatki własne na ten cel w kwocie 10 000 zł ze środków własnych z uwzględnieniem art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zwiększa się wydatki na zadania zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.MC.3011-250/2010 z dnia 21 października 2010 r. o zwiększeniu dotacji celowej na wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

W załączniku nr 3

Dokonano wyszczególnienia kwot planowanych wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego w związku ze zmianą źródeł finansowania.

4) W załączniku nr 4

Dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych:

Pod poz. 3 środki dochodów własnych (kol. 8) przeniesiono do kol. 11 w związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny".

5) W załączniku nr 5

Dokonano zmian w Programach:

Pod poz. 1.1 środki z budżetu UE pozostałe (kol. 17) przeniesiono do kol. 14 w związku z podpisaną umową na wyprzedzające finansowanie.

Pod poz. 1.2 środki z budżetu krajowego pozostałe (kol. 12) przeniesiono do kol. 17 w związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny"

6) W załączniku nr 7

Zmieniono planowane kwoty dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Stanisław Skupski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Lech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama