reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/165/10 Rady Gminy Miastkowo

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu udzielania ulg w spłacie i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny Gminy Miastkowo oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 59 ust.2 i ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płatności na rzecz Gminy Miastkowo i jej jednostek z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilno-prawny, zwanych dalej "należnościami".

2. Postanowień uchwały nie stosuje się do należności cywilno-prawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami.

§ 2. 1. Należności o których mowa w § 1 ust.1 mogą być umarzane w całości jeżeli zachodzi co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 56 ust.1 ustawy.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności o których mowa § 1 ust.1 mogą być umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Umarzanie należności z przyczyn określonych w ust.1 może nastąpić z urzędu lub na wniosek dłużnika.

4. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej częsci, w jakiej została umorzona należność główna.

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem gminy, na wniosek dłużnika należności:

1) mogą być umorzone w części;

2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności;

3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.

2. Wniosek o umorzenie należności powinien być należycie umotywowany oraz mieć załączone dowody potwierdzające treść uzasadnienia.

3. Przed umorzeniem należności należy przeprowadzić wszechstronne postępowanie wyjaśniające.

§ 4. Przy umarzaniu, odraczaniu terminu spłaty lub rozkładania na raty należności, o których mowa w niniejszej uchwale, przypadających od dłużnika będącego podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno prawną oraz sposób finansowania, stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 5. Do stosowania ulg w spłacie należności jest uprawniony Wójt a także kierownik jednostki upoważniony przez Wójta, w zakresie należności na rzecz tej jednostki.

§ 6. Umarzanie należności i udzielanie innych ulg następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie porozumienia, umowy lub jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.

§ 7. Wójt lub osoba przez niego upoważniona cofa swoją decyzję w zakresie umorzenia lub udzielenia innej ulgi w przypadku, gdy wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie których wydano decyzję okazały się fałszywe.

§ 8. Kierownicy jednostek przedkładają Wójtowi pisemne sprawozdanie z dokonanych umorzeń i przyznanych ulg za okres roku w terminie do końca lutego roku nastęnego.

§ 9. Wójt przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji uchwały za każdy rok do końca kwietnia roku następnego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Rupacz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama